Arbetsförmedlingen lämnar ny lägesbeskrivning om rusta och matcha

Publicerad: 2021-08-13

Matchningstjänsten rusta och matcha (KROM) införs under året i hela landet. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat en aktuell lägesbeskrivning av arbetet till Arbetsmarknadsdepartementet.

I maj förra året införde Arbetsförmedlingen matchningstjänsten rusta och matcha i 32 kommuner. Tjänsten levereras av fristående aktörer som ska hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning.

Under 2021 byggs tjänsten ut i hela landet och ersätter den tidigare matchningstjänsten stöd och matchning (STOM). Det sker i tre etapper varav den första startade i maj och omfattade 53 kommuner.

– Hittills har införandet gått enligt plan. I juni hade Arbetsförmedlingen 47 leverantörer av rusta och matcha vilket är 14 fler än under förra året. Det indikerar ett stort intresse för att leverera tjänsten och ger gott hopp om den fortsatta utbyggnaden, säger tillförordnad förvaltningsdirektör Martin Kruse på Arbetsförmedlingen.

Utmaningar och snabbt tempo

De största utmaningarna är det höga tempot i införandet och de krav som det ställer på IT-utveckling och förändrade arbetssätt. Under en övergångsperiod riskerar antalet deltagare att minska.

– Själva övergången från den gamla matchningstjänsten stöd och matchning till den nya rusta och matcha medför ofta att enskilda arbetsmoment tar längre tid vilket kan leda till minskad beslutskapacitet. Vi har dessutom begränsade ekonomiska förutsättningar som sätter ramarna för vilka arbetssökande som kan ta del av tjänsten. Sammantaget innebär det att vi kanske inte når hela vägen till våra högt satta målnivåer under 2021 och 2022, men det gör vi naturligtvis allt för att undvika, säger Martin Kruse.

I slutet av året beräknas rusta och matcha ha 70 000 deltagare för att under helåret 2022 omfatta i genomsnitt 94 000 personer.

Långtidsarbetslösa prioriteras

I takt med förändringarna på arbetsmarknaden behöver Arbetsförmedlingen nu rikta mer resurser till att förhindra och bryta långtidsarbetslösheten. Här är rusta och matcha en viktig del. Från och med den 1 augusti har Arbetsförmedlingen därför breddat målgruppen för matchningstjänsten så att fler långtidsarbetslösa får ta del av den.

– Vi ser att personer som står nära arbetsmarknaden snabbt går vidare till jobb eller utbildning och behöver därför växla våra insatser så att långtidsarbetslösa får större möjligheter. Det innebär att leverantörerna kommer att behöva lägga mer fokus på den rustande delen för att anpassa tjänsten till de arbetssökandes behov, säger Martin Kruse.

För tidigt för utvärdering

Hittills har 17 000 personer fått beslut om att delta i rusta och matcha sedan tjänsten infördes i begränsad skala i maj förra året. Ännu är det däremot för tidigt att dra några långtgående slutsatser om resultat.

– Det är fortfarande för få deltagare som hunnit ta del av hela tjänsten för att vi ska kunna göra en utvärdering av hur effektiv den är. Den begränsade uppföljning vi gjort hittills tyder dock på att arbetssökande generellt sett verkar vara nöjda och anser att fristående aktörer har god kompetens och ger ett bra stöd, säger Martin Kruse.

Samtidigt har en relativt stor andel av de deltagare som hunnit gå igenom rusta och matcha inte gått vidare till jobb eller studier. Det innebär att det finns behov av andra insatser för de arbetssökande som inte når ett varaktigt resultat.