16 juli 2021

Frågor och svar inför växling till rusta och matcha

Här får du svar på frågor som kan tänkas uppstå inför växlingen till rusta och matcha.

Enligt regleringsbrevet ska ni öka omfattningen av utvecklade matchningstjänster samt förbättra kvalitet, uppföljning och kontroll. Har ni hunnit dra tillräckliga lärdomar inför reformeringen ni står inför?

Nej, på grund av pandemin och då det normalt tar längre tid att utveckla den här tjänsten så hade vi önskat oss mer tid, men nu gör vi det bästa av det vi vet. I och med att deltagarna står längre från arbetsmarknaden jämfört med exempelvis i stöd och matchning så tar det tid att se effekten för att kunna göra bra analyser. Det vi kan se så här långt är till exempel att:

 • Det statistiska bedömningsstödet bidrar till ett gemensamt och effektivt arbetssätt så att alla arbetssökande får en enhetlig och rättssäker bedömning oavsett var i landet de bor.
 • Rusta och matcha har hittills varit ett lärandeprojekt så vi har fått in mycket och värdefull information som ger oss bättre möjligheter att utvärdera och följa upp leverantörernas insatser.
 • Den nya ersättningsmodellen har ett stort resultatfokus med tydliga incitament. Redan nu ser vi positiva effekter och resultat av detta.

Hur ser planen för växlingen till rusta och matcha ut? I vilken takt ska utrullningen ske?

Införandet startade med etapp 1 i maj 2021, då rusta och matcha infördes i 53 kommuner. Nu är det dags för etapp 2 och förfrågningsunderlag publicerades den 2 juli för ytterligare 101 kommuner. Det innebär att stöd och matchning kommer att sägas upp i de aktuella kommunerna. Etapp 3 planeras att genomföras i december 2021.

Leveransområden och kommuner

Vissa leverantörer av rusta och matcha säger att ersättningsmodellen är ”baktung” eftersom den största delen av ersättningen kommer efter lyckat resultat. I regleringsbrevet sägs det att ni ska göra tjänsten kostnadseffektiv med en sänkt genomsnittskostnad. Hur tänker ni att detta ska fungera då det är kritik från leverantörerna redan idag?

I vårt uppdrag från regeringen ingår att erbjuda och utveckla en tjänst som är resultatbaserad och som bidrar till att arbetssökande snabbt kommer ut i arbete eller utbildning. Det är en ersättningsmodell med stark incitamentsstruktur, med låg periodisk ersättning och hög resultatersättning.

Vi ser nu över hur vi kan möjliggöra en fördjupad dialog med leverantörerna som ska bidra till ett närmare samarbete där vi tillsammans skapar bättre förutsättningar för bättre planering och löpande utveckling av rusta och matcha.

Finns det inte en risk att detta gör att endast stora aktörer blir kvar och att små slås ut?

Än så länge, i de områden vi prövar rusta och matcha, har vi en stor spridning storleksmässigt på leverantörerna. Än så länge kan vi inte se någon risk att det blir så.

Är det er bedömning att alla leverantörer i stöd och matchning kan bli rusta och matcha-leverantörer och om inte – hur löser ni uppdraget om likvärdig tillgång och service i hela landet?

Nej, det är inte säkert att alla kan bli det. Det ställs andra krav på leverantörer för rusta och matcha än för stöd och matchning. Ett exempel är att det ställs krav på referensuppdrag gällande rustande insatser. Det ställs också högre krav som innebär att leverantörerna behöver visa på resultat – att snabbt få fler arbetssökande i jobb eller utbildning – för att få lönsamhet.

Hur bedömer ni att den utvecklade tjänsten under arbetsnamnet nya rusta och matcha kommer att skilja sig mot dagens rusta och matcha?

Det är för tidigt att svara på.

I ert svar till regeringen skrev Arbetsförmedlingen att ”utrullning av utvecklade matchningstjänster bör ske successivt med start tredje kvartalet 2021”. Nu vill regeringen ha snabbare implementering tidigt under 2021. Klarar ni det?

Det är ett tufft uppdrag, men vi gör allt vi kan för att klara av både volymer, kvalitet och kontroll så tidigt som möjligt. Vi har nu högsta prioritet på att analysera och utveckla våra interna processer och system. Resultatet av det arbetet kommer att ligga till grund för hur växlingen bäst ska genomföras i hela landet och samtidigt upprätthålla kvalitet och kontroll.

Vilka inkörningsproblem har ni haft med rusta och matcha under 2020?

Vi har haft och åtgärdat en del fel och anpassat systemstödet samt gjort anpassningar i urvalet så att fler sökanden är behöriga att delta i tjänsten.

Enligt uppgift tar det längre tid att fatta beslut när det gäller rusta och matcha jämfört med stöd och matchning. Har ni processer och it-stöd på plats för att kunna skala upp rusta och matcha?

Nej, men vi gör allt vi kan för att få detta på plats så fort som möjligt. Stöd och matchning och rusta och matcha är två olika tjänster, därför kan vissa moment behöva ta längre tid. Vi arbetar intensivt med att ha IT-stöden på plats så att vi följer lagd plan.

Rusta och matcha är delvis ett ESF-projekt. Vad händer med detta då ni skalar upp tjänsten?

I dagsläget omfattar ESF-projektet 36 kontor där vi har prövat tjänsten. Vi vet ännu inte hur det ser ut framåt och återkommer med mer information när vi vet mer.

Hur fungerar det statistiska bedömningsstödet?

Det statistiska bedömningsstödet bidrar till en mer enhetlig och rättssäker bedömning av de arbetssökande. Tack vare användningen av tillgängliga data, på ett systematiserat sätt, ökar träffsäkerheten i bedömningen och ger bättre förutsättningar för uppföljning, utvärdering och metodutveckling av arbetssätt.

Hur ska mätning och uppföljning gå till?

Vi håller regelbundna leverantörsdialoger där vi delger resultat och fångar upp leverantörernas åsikter och erfarenheter. Vi ser över hur vi ska arbeta med det framåt för att säkerställa att vi delar och samlar in information.

Vi ser över hur vi ska kunna mäta och följa upp på ett effektivt sätt baserat på de områden där vi prövat tjänsten. Vi kommer under året att presentera hur det ska gå till.

Vad innebär tjänsten, i stora drag?

 • En matchningstjänst som ska bidra till att arbetssökande snabbt får utbildning och jobb.
 • Tjänsten kan pågå maximalt ett år (två gånger sex månader).
 • Målgruppen för rusta och matcha är bredare än i stöd och matchning och omfattar fler som står längre ifrån arbetsmarknaden.
 • En arbetsförmedlare håller ett inledande samtal där vi utifrån det statistiska bedömningsstödet som bygger på ett 30-tal faktorer, avgör om den sökande ska ingå i rusta och matcha. Exempel på faktorer är utbildning, yrkeserfarenhet och bostadsort.
 • Deltagaren väljer själv leverantör på vår webbplats.
 • Tjänsten ger leverantörer stor frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar.
 • Leverantören tar tillsammans med arbetssökande fram en plan för hur deltagaren på snabbaste sätt ska få ett arbete eller kunna påbörja en utbildning. Varje deltagare får ett schema med sina aktiviteter
 • Ersättningen till leverantörerna är resultatbaserad vilket innebär att de få högre ersättning ju snabbare sökande kommer ut i utbildning eller får jobb.

Vad säger ni till leverantörer som anmäler intresse för att bli leverantörer i stöd och matchning?

Att alla leverantörer får samma information: enligt regleringsbrevet för 2021 så ska rusta och matcha införas successivt i hela landet. Det innebär att stöd och matchning i samma takt ska avslutas.

Vad innebär nya kommuner för det pågående ESF-projektet?

ESF-projektet kommer att finnas kvar i nuvarande 36 kommuner. En dialog pågår med Svenska ESF-rådet för att se vad utökningen innebära för projektet.

Får leverantörer av stöd och matchning vars avtal sägs upp möjlighet att leverera rusta och matcha?

I mars kommer Arbetsförmedlingen att publicera ett förfrågningsunderlag för att fristående aktörer ska kunna lämna in sina ansökningar. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera tjänsten rusta och matcha till arbetssökande i de aktuella kommunerna. Eftersom det hela bygger på ett upphandlingsförfarande enligt lagen om valfrihet (LOV) finns inget sistadatum för när ett företag kan ansöka utan möjligheten är öppen fortsättningsvis.

Vad innebär nya kommuner för det pågående ESF-projektet?

ESF-projektet kommer att finnas kvar i nuvarande 36 kommuner.