Tillfällig paus för klagomål gällande försent inkommen handling

Publicerad: 2021-03-17

Arbetsförmedlingen har beslutat om ett tillfälligt undantag från ordinarie klagomålsrutin avseende försent inkommen handling. Bakgrunden till beslutet är att kapacitetsproblem och bristande funktionalitet i systemstöden annars riskerar att leda till sanktioner för leverantörer som gjort vad de kan för att skicka in handlingar i tid.

Undantaget gäller under tidsperioden 17 mars till och med 20 april 2021 och innebär att Arbetsförmedlingen under denna tid inte registrerar några klagomål gällande försent inkommen handling. Beslutet avser försent inkomna handlingar inom samtliga tjänster som tillhandahålls av leverantörer via Arbetsförmedlingens systemstöd. Undantaget gäller enbart klagomål avseende försent inkomna handlingar och innebär ingen förändring i leverantörernas skyldighet att skicka in handlingar till Arbetsförmedlingen enligt avtal. All annan avvikelsehantering fortsätter som vanligt.

Skälet till beslutet är att undvika att Arbetsförmedlingen vidtar avtalsmässiga sanktioner mot leverantörer på felaktiga grunder. Arbetsförmedlingen arbetar samtidigt vidare med att åtgärda bristerna i systemstöden.