Samarbete under corona räddade undervisningen

Publicerad: 2021-01-19

Corona innebar en unikt svår utmaning för den undervisning som bedrivs av Arbetsförmedlingens leverantörer. Men svårigheterna gav upphov till flexibilitet och en stark vilja att lösa problemen. Distansundervisningen har fungerat mycket bättre än väntat.

I slutet av mars 2020 beslutade Arbetsförmedlingen, på grund av covid-19-pandemin, att alla externa arbetsmarknadstjänster så långt det var möjligt skulle genomföras via distanslösningar.

Att bedriva så omfattande distansundervisning är något helt nytt, så det fanns ett behov av att dela och lära sig av den nya erfarenheten. Därför genomförde Arbetsförmedlingen en workshop i Leverantörsforum i syfte att ta tillvara erfarenheter av distansundervisning i upphandlade arbetsmarknadstjänster under perioden med coronapandemin.

Leverantörsforum är ett forum för dialog där Arbetsförmedlingen och branschföreträdare möts regelbundet för att utveckla samarbetet och stärka partnerskapet. Branscherna representeras av Almega Kompetensföretagen, Almega Utbildningsföretagen, Företagarna och den sociala/idéburna sektorn.

3 frågeställningar diskuterades:

  • Hur omställningen till distansundervisning fungerat
  • Vilka erfarenheter leverantörerna har av distansundervisning
  • Vad Arbetsförmedlingen ska ta med sig i framtiden

Den huvudsakliga slutsatsen är att övergången från klassrumsundervisning till distansundervisning fungerat bra, t o m bättre än förväntat. Att mycket av undervisningen kunde ske på distans underlättade också för den undervisning som behövde ske fysiskt, eftersom det behövde ske i mindre grupper och utifrån de allmänna rekommendationerna.

En starkt bidragande faktor var leverantörernas förmåga att snabbt ställa om verksamheterna och möta upp med kreativa lösningar för att kunna genomföra undervisningen och aktiviteterna. I workshoppen underströks också vikten av snabba och tydliga beslut från myndighetens sida. Veckovisa avstämningar infördes i leverantörsforum som bidrog till att frågor och problemställningar kunde omhändertas utan dröjsmål.

Många deltagare har varit lättade över att inte behöva närvara fysiskt, inte minst de som tillhör riskgrupper. För vissa deltagare har dock distansundervisning varit utmanande, främst för dem som saknat tillgång till teknisk utrustning och internet. Även deltagare med svaga kunskaper i svenska har tyckt det ibland varit svårt. Men å andra sidan har fler deltagare som behövt extra stöd, kunnat få det, detta genom att leverantörerna kunnat erbjuda mer individuell anpassning och ökad tillgänglighet. Det finns alltså många fördelar att ta tillvara.

– Leverantörerna och vi har löst många problem ihop, så att deltagarna ska kunna genomföra sina utbildningar och aktiviteter så säkert som möjligt. Från vår sida känner vi att förståelsen för leverantörernas verksamhet har blivit större, vilket ger en bra grund att stå på inför framtiden, säger Eeva Vestlund, avdelningschef Samordning och uppföljning arbetsgivare.