4 maj 2020

Arbetsförmedlingen omprioriterar för att hantera den stigande arbetslösheten

För att hantera den snabbt stigande arbetslösheten prioriterar Arbetsförmedlingen nu om sina insatser till arbetssökande. Bland annat innebär det en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster. Men läget på arbetsmarknaden är svårbedömt.

I den utgiftsprognos som lämnades till regeringen på måndagen beskriver myndigheten hur utgifterna kommer att se ut under perioden 2020–2023 och vad man har för ambition att göra. Eftersom utvecklingen är mycket svårbedömd beskrivs flera scenarier.

Stöd till nyinskrivna

Sedan början av mars har 69 000 personer varslats om uppsägning och drygt 122 000 arbetslösa skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Om utvecklingen fortsätter bedömer myndigheten att arbetslösheten kommer att vara runt 11 procent i mitten av sommaren. Det motsvarar ungefär 560 000 inskrivna arbetslösa.

För att kunna hantera den akuta krisens skede och ge så effektivt stöd till så många arbetssökande som möjligt prioriterar Arbetsförmedlingen nu om sina insatser. Först och främst handlar det om att ta hand om alla nyinskrivna så att de får sin ersättning och kommer vidare med att söka jobb eller utbildning.

Utökade matchningstjänster

För personer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i tre månader och ännu inte räknas som långtidsarbetslösa kommer myndigheten att prioritera matchningstjänster hos upphandlade leverantör.

– Vi vet att det är just i den här gruppen som våra matchningstjänster är som mest effektiva och kan göra mest nytta i stor skala, säger Maria Mindhammar.

Arbetsförmedlingen har här ambitioner att utöka antalet deltagare i matchningstjänster. Likaså räknar myndigheten med öka deltagarantalet i arbetsmarknadsutbildningar.

För långtidsarbetslösa kommer myndigheten att prioritera förlängning av pågående insatser och utbildning för att rusta dem inför en allt mer avancerad arbetsmarknad där kompetenskraven ökar.

Bedömning

I Arbetsförmedlingens andra utgiftsprognos för 2020 skrivs kostnaden för köp av tjänst och utbildning ned något under 2020. Fördelningen mellan tjänst och utbildning är förändrad och det innebär bland annat en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster.

Jämfört med prognosen den 10 februari är nedskrivningen 26 mkr för 2020 men fortfarande högre än för 2019.

Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2020 kommer att uppgå till 3 558 mkr.

Att kostnaderna nu bedöms bli något lägre än vad som tidigare angivits beror till största delen på att antalet beslut om köpta tjänster och utbildning omfördelas under året.

Den nu pågående pandemin gör nuvarande prognos mer svårbedömd än tidigare. Ta del av prognosen i dess helhet för att ta del av de överväganden som gjorts.

Kostnader för köpta tjänster och utbildning (miljoner kronor)

Tabell

Relaterad information

Utgiftsprognos maj 2020