Köp av tjänster och utbildning prognostiseras öka under 2020

Publicerad: 2020-02-12

I Arbetsförmedlingens första utgiftsprognos för 2020 skrivs kostnaden för köp av tjänst och utbildning upp under 2020 för att därefter successivt minska kommande år. Jämfört med prognosen den 25 oktober är ökningen 673 mkr för 2020.

Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2020 kommer att uppgå till 3583 mkr.

Att kostnaderna nu prognostiseras bli högre än vad som tidigare prognostiserades beror till största delen på att antalet beslut om köpta tjänster och utbildning bedöms öka under året.

Kostnader för köpta tjänster och utbildning (miljoner kronor)

Relaterad information

Prognosen i sin helhet