28 oktober 2019

Minskade köp av tjänster och utbildningar under 2019

I Arbetsförmedlingens femte utgiftsprognos för 2019 skrivs kostnaden för köp av tjänster och utbildningar ned ytterligare. Jämfört med prognosen den 25 juli är minskningen 360 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2019 kommer att uppgå till 2463 miljoner kronor.

Att kostnaderna prognostiseras bli något lägre än vad som tidigare bedömts beror till största delen på att antalet beslut om köpta tjänster och utbildning har minskat. Orsaken är i första hand den rådande personalsituationen, som beskrivits närmare i utgiftsprognosen i dess helhet.

Nyttjandet av tjänsterna Stöd och matchning samt Introduktion till arbete bedöms öka successivt under resten av året. Arbetsförmedlingen prioriterar arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden till tjänsterna vilket innebär att ökningarna huvudsakligen utgörs av deltagare från jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringen. För arbetslösa utanför garantiprogrammen och etableringen kommer deltagande i upphandlade arbetsförmedlingstjänster fortsatt ske med restriktivitet.

Kostnader för köpta tjänster och utbildningar (miljoner kronor)

 


2018

2019

2020

2021

2022

AUB

1388

1032

1051

1051

1076

FUB

858

374

404

396

383

KA

1979

1057

1456

1533

1508

Total summa

4225

2463

2911

3027

2968

Förändring från

föregående prognos


-360

-152

94

107

Relaterad information

Utgiftsprognosen i sin helhet