Fysiska kontrollbesök

Publicerad: 2023-06-15

Enheten Leverantörsuppföljning kommer att genomföra fysiska kontrollbesök på samtliga leverantörers leveransadresser i landet inom tjänsten rusta och matcha 2.

Fysiska besök en del av det proaktiva arbetet

Enheten Leverantörsuppföljning kontrollerar och följer upp leverantörers avtalsefterlevnad. Enheten arbetar proaktivt genom kontroller och uppföljningar och reaktivt genom att utreda klagomålsärenden utifrån bestämda processer. Enhetens uppdrag är också att utveckla verksamheten genom kvalitetssäkring, process- och metodutveckling.

Fysiska kontrollbesök är ett led i enhetens proaktiva kontrollarbete. Uppdraget att löpande besöka leverantörers lokaler ska utgöra en konstant del av leverantörsuppföljningens arbete och har därför inte något slutdatum.

Ska bidra till en god leverantörsmarknad

Genom att besöka leverantörers lokaler kan enheten både säkerställa att leverantören har lokaler på den adress man angett i insänt hyresavtal, att lokalerna är ändamålsenliga och att lokalerna är öppna och bemannade på angivna öppettider.

Syftet med de fysiska kontrollbesöken är att öka förutsättningarna för att leverantörer tillhandahåller tjänsten i enlighet med avtalet. Målet är också att kontrollen ska bidra till likabehandling av leverantörer och en god leverantörsmarknad.

Relaterad information

Förstärkt och systematiserad kontroll av avvikelserapporteringen (artikel från 14 juni 2023)