Arbetsmarknadsutbildningen ska förbättras

Publicerad: 2023-04-12

Arbetsförmedlingen tar ett helhetsgrepp kring arbetsmarknadsutbildning för att på sikt förbättra användningen och resultatet av tjänsten.

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig insats, både för arbetsgivare och arbetssökande. På uppdrag av generaldirektören har en tydlig inriktning för att förbättra tjänsten tagits fram. Förbättringen ska på sikt leda till att fler arbetssökande ska komma i arbete genom arbetsmarknadsutbildning. Den ska även främja mångfald, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet.

Strukturomvandling på arbetsmarknaden

Orsaken till att detta utvecklingsarbete behövs är bland annat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, snabba konjunktursvängningar, fler arbetssökande med svag konkurrenskraft och att reguljär utbildning har fått ett tydligare uppdrag att vara yrkesinriktad. Arbetsmarknadsutbildning behöver därför anpassas till omvärldens förändringar samt tydligt utgå från arbetsgivares och arbetssökandes behov. Det finns även utmaningar i interna processer och arbetssätt som gör att ett omtag behövs.

Kompetent arbetskraft

Ur ett bredare perspektiv ska inriktningen för en effektiv arbetsmarknadsutbildning bidra till att förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera genom att fler arbetsgivare hittar kompetent arbetskraft och att arbetssökande kommer i arbete. Inriktningen kan också bidra till att det svenska utbildningssystemet som helhet används mer effektivt utifrån arbetsmarknadens behov.

Utvecklingsarbete över tid

Arbetsförmedlingen har under flera år verkat för att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning och förbättra användningen. Det har dock visat sig att det krävs ett antal förflyttningar med tillhörande aktiviteter på kort, medellång och lång sikt för att uppnå detta. Många av dem, kan påbörjas och genomföras parallellt.

De förflyttningar som myndigheten ska göra är inom områden som

  • identifiering av arbetsmarknadens behov
  • anskaffning och upphandling
  • incitament för utbildningsleverantörer
  • matchning av individer till arbete
  • uppföljning och analys
  • styrning och ledning.

Förflyttningarna förutsätter bland annat förändrade arbetssätt, i såväl egen som avtalad regi, med närmare arbetsgivarkontakter och matchning kopplat till arbetsmarknadsutbildning.

Fakta om arbetsmarknadsutbildning

  • Arbetsförmedlingen har cirka 430 utbildningsavtal med ett 50-tal leverantörer.
  • Utbildningarna är fördelade inom 16 yrkesområden, till exempel transport, hälso- och sjukvård och bygg- och anläggning.
  • Kostnaden för de upphandlade utbildningarna var under 2022 cirka 1 000 mkr (avser programmedel, anslag 1:3).
  • Effektutvärderingar visar att arbetsmarknadsutbildning har tydliga positiva effekter i ett långsiktigt perspektiv.

Vad innebär detta för leverantörer?

Detta är en förändring som kommer ske på sikt. Kommande avtal kommer i större utsträckning att styra mot ökad kvalitet i arbetsmarknadsutbildningen, genom såväl utvecklade incitament som värdeskapande krav.

Hur kommer incitamenten att förändras?

Arbetsförmedlingen ser över hur incitamenten för hur resultaten efter arbetsmarknadsutbildning kan förbättras, det vill säga att fler deltagare får arbete i det avseda yrkesområdet. Detta arbete pågår just nu och mer information kommer.

Hur påverkar den nya inriktningen antalet deltagare?

Förändringarna ska på sikt förbättra träffsäkerheten vad gäller behovet av utbildning och antalet deltagare i de olika utbildningsinriktningarna. Det antal utbildningsplatser som Arbetsförmedlingen prognostiserar ska vi sträva efter att använda på ett bättre sätt.

Påverkas nuvarande avtal?

Era nuvarande avtal för arbetsmarknadsutbildning påverkas inte.

Behöver leverantören göra något?

Ni behöver i dagsläget inte göra något med anledning av detta men ni kan komma att bli involverade i ett senare skede.

När sker förändringarna?

Förändringarna kommer att ske på längre sikt. När en mer detaljerad plan för genomförande finns kommer ni få information om det.