Ungdomsjobb 2023

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga. Projektet Ungdomsjobb 2023 innehåller Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

Budget 150 miljoner kronor

Anslaget ska främst användas som lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del av budgeten får användas för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna sommarjobben.

Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av Bilaga E2 Överenskommelse Ungdomsjobb 2023 Fördelning av medel. Du hittar bilagorna under relaterad information.

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för 2023 fördela medlen till de 145 kommuner som under 2022 hade en genomsnittlig arbetslöshet som var högre än medianen för Sveriges 290 kommuner. Följaktligen är det 145 kommuner som inte kan ta del av dessa medel.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Arbetsförmedlingen tog emot regleringsbrevsuppdraget Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar 2023-04-27.

Målgruppen för Jobb för ungdomar

Målgruppen är ungdomar, oberoende av ålder, som under 2022 har, eller som under 2023 kommer att avsluta gymnasieskolan. Också ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret faller inom målgruppen.

Målgruppen för Sommarjobb för ungdomar

Målgruppen är ungdomar, oberoende av ålder, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieskolan och ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar eller Sommarjobb för ungdomar får högst vara fyra månader.

Framför allt ska kommunerna vända sig till de ungdomar som kan ha svårt att ordna ett jobb på egen hand.

Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade jobb.

I likhet med föregående års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar är medelstilldelningen i år en gemensam medelsram (maximal medelstilldelning) för både Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. Kommunerna beslutar med andra ord själva hur stor del av medelstilldelningen de vill använda till Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb för ungdomar.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Aktiviteter i processen för Ungdomsjobb 2023

Här följer en sammanfattning av de aktiviteter som ska utföras i processen av kommunerna och Arbetsförmedlingen. För en mer detaljerad beskrivning se dokumentet ”Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2023 för Arbetsförmedlingen och kommunerna” under relaterad information.

2 maj 2023: Information om medelstilldelning till kommunerna för Ungdomsjobb 2023

Information skickas ut via e-post till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer och samtliga 290 kommuner. De 145 kommunerna som under 2022 hade en högre arbetslöshet än medianen för Sveriges kommuner är berättigade att ta del av medlen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

25 maj 2023: Information och underlag för överenskommelse till kommunerna för Ungdomsjobb 2023

Information skickas ut via e-post till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer och de 145 kommunerna som under 2022 hade en högre arbetslöshet än medianen för Sveriges kommuner och är berättigade att del av medlen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

25 maj – 9 juni 2023: Kommunen mejlar en överenskommelse till Arbetsförmedlingen som returnerar ett underskrivet exemplar

Kommunen mejlar en överenskommelse med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer som returnerar ett underskrivet exemplar via e-post.

1 juni – 31 december 2023: Period då kommunerna har möjlighet att anordna ungdomsjobb

Perioden 1 juni – 31 augusti 2023 gäller för Sommarjobb för ungdomar.

Perioden 1 juni – 31 december 2023 gäller för Jobb för ungdomar.

En deltagares anställning inom Ungdomsjobb 2023 får som längst pågå under sammanlagt fyra månader.

15 oktober 2023: Deadline för slutredovisning av Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar

Kommunen mejlar en slutredovisning för Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer.

1 oktober – 15 december 2023: Utbetalningar till kommunerna

Utbetalningar till kommunerna utifrån kommunernas slutredovisningar av Sommarjobb för ungdomar prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar.

15 februari 2024: Deadline för kommunerna att inlämna slutredovisning för jobb för ungdomar och återbetala ej förbrukade medel till Arbetsförmedlingen

Kommunen mejlar en slutredovisning för Jobb för ungdomar med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer.

15 februari 2024: Preliminär redovisning till regeringen

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 februari 2024 lämna en preliminär redovisning till regeringen som visar hur kommunerna har använt pengarna gällande Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

15 april 2024: Slutredovisning lämnas till regeringen

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 april 2024 lämna en slutredovisning till regeringen som visar hur kommunerna har använt pengarna gällande Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

Arbetsförmedlingen gör ytterligare utbetalningar

Arbetsförmedlingen gör ytterligare utbetalningar för Jobb för ungdomar till de kommuner vars faktiska kostnader varit större än de betalningar kommunerna mottagit 2023 utifrån sina prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar.
Process och arbetsrutin inklusive bilagor för Ungdomsjobb 2023 hittar du under relaterad information.

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb kan kombineras med deltagande i lovskola

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb för ungdomar kan kombineras med deltagande i lovskola som anordnas av skolhuvudmän i enlighet med 10 kap. 23 b § skollagen eller med stöd av statsbidrag i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov.

Medel för sommarjobb för ungdomar får inte användas för att finansiera kommunens kostnader för lovskola.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Frågor och svar om Ungdomsjobb 2023

Hur ser fördelningen av medel ut till kommunerna?

Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av Bilaga E2 Överenskommelse Ungdomsjobb 2023 Fördelning av medel.

Medlen fördelas enligt regeringens direktiv i regleringsbrevet om att endast fördela medel till de 145 av Sveriges kommuner som enligt Arbetsförmedlingens statistik 2022 i genomsnitt har en arbetslöshet högre än medianen för Sveriges kommuner.

Utdrag från förändringen 2022-04-27 av Arbetsförmedlingens regleringsbrev:

”… Av anslagsbeloppet får högst 150 000 000 kronor användas för:

Bidrag till kommunerna för att skapa jobb för ungdomar som under 2022 har avslutat eller under 2023 kommer att avsluta gymnasieskolan samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommuner kan även använda medel för sommarjobb under sommarmånaderna för ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieskolan och ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Syftet är att förstärka stödet i kommuner med hög arbetslöshet. Arbetsförmedlingen ska därför fördela medlen till kommuner som enligt myndighetens statistik 2022 i genomsnitt hade en arbetslöshet i nivå med, eller högre än, medianen för Sveriges kommuner. Bidraget får lämnas för jobb under 2023 och får som längst pågå under sammanlagt fyra månader. Fördelning av medlen till kommunerna får inte inverka på tillkomsten av redan planerade jobb.

I likhet med föregående års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar är medelstilldelningen i år en gemensam medelsram (maximal medelstilldelning) för både Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. Kommunerna beslutar med andra ord själva hur stor del av medelstilldelningen de vill använda till Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb för ungdomar

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Vilka ungdomar ska kommunerna vända sig till?

Målgruppen för Sommarjobb för ungdomar

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Målgruppen för Jobb för ungdomar

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 2022 har avslutat, eller under 2023 kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Följande grupper ingår i målgruppen Jobb för ungdomar (där svaret är ja):

Gäller det dem som avslutat gymnasiet och gått ut med gymnasieexamen?

Ja

Gäller det dem som avslutat gymnasiet och gått ut med studiebevis?

Ja

Gäller det dem som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret

Ja

Gäller det dem som avslutat Komvux eller folkhögskola

Nej

För vilken period gäller satsningen på ungdomsjobb?

Tidsperiod för Jobb för ungdomar

Den tidsperiod då ungdomar kan ha anställning hos en kommun för Jobb för ungdomar inom projektet Ungdomsjobb 2023 är 1 juni – 31 december 2023.

Tidsperiod för Sommarjobb för ungdomar

Den tidsperiod då ungdomar kan ha anställning hos en kommun för

Sommarjobb för ungdomar inom projektet Ungdomsjobb 2023 är 1 juni till 31 augusti 2023.

Den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och/eller Sommarjobb för ungdomar får högst vara 4 månader.

För vilka jobb gäller satsningen på ungdomsjobb?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag…”.

Kan medel från satsningen på ungdomsjobb användas till redan planerade eller skapade kommunala jobb?

Nej, det är inte möjligt. I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står ”… Tilldelade medel får inte inverka på tillkomsten av redan inplanerade jobb…”.

Kan kommunerna använda satsningen på ungdomsjobb för att låta ungdomar läsa in sina gymnasiebetyg under sommaren eller för att låta ungdomar gå utbildningar eller kurser?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom ungdomsjobb får inte placeras i kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag…”.

Att låta ungdomar gå utbildningar eller kurser under sommaren är inte betrakta som en arbetstagar-/arbetsgivar-relation där kommunen står för den dagliga arbetsledningen så som det beskrivs i avtalet. Syftet med satsningen på ungdomsjobb är att skapa nya jobb och inte att finansiera redan befintliga eller planerade utbildningar eller kurser som till exempel jobbsökarutbildningar. I praktiken skulle detta innebära att kommunen utdelar ett extra studiebidrag/studiestöd vilket normalt inte är en kommunal arbetsuppgift. Sannolikt är detta även i konflikt med likabehandlingsprincipen – hur skulle kommunen kunna motivera att kommunen betalat ut ett extra studiebidrag/studiestöd till endast vissa utvalda kommuninvånare?

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om möjligheten att kombinera sommarjobb och lovskola. Regeringen vill se att så många som möjligt ges möjlighet till både sommarjobb och lovskola, gärna i kombination. Kommunerna uppmanas att tänka kreativt kring hur sommarjobb och lovskola kan kombineras för att ge de unga som behöver det möjlighet att både studera och jobba i sommar.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Kan medel från satsningen på ungdomsjobb användas till konceptet sommarentreprenör?

Nej det är inte möjligt att använda medel från satsningen på ungdomsjobb för att låta ungdomar pröva på att driva företag och samtidigt genomgå utbildning om företagande och entreprenörskap.

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag. …”.

De som är anställda i ungdomsjobb kan inte placeras i konceptet sommarentreprenörerna eftersom

  • de är att betrakta som (tillfälliga) privata egenföretagare.
  • de samtidigt genomgår en kommunalt finansierad utbildning (ej att betrakta arbetstagare/arbetsgivare relation).
  • det normalt inte är kommunen som står för den dagliga arbetsledningen och att arbetsplatsen inte är del av den kommunala verksamheten.

Kan nyanlända eller asylsökande som inte fått fullständigt personnummer anställas genom satsningen på ungdomsjobb?

En grundförutsättning är att personerna som anställs har rätt att arbeta i Sverige. Förutsatt detta och att de i övrigt ingår i målgruppen kan de ta del av satsningen på ungdomsjobb.

Finns något sista datum innan vilket överenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska undertecknas?

Något formellt beslutat sista datum för undertecknande av överenskommelsen Ungdomsjobb 2023 mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen finns inte i dagsläget. Kommunen måste ha en överenskommelse med den lokala arbetsförmedlingsenheten för att medel till kommunen ska kunna betalas ut inom ramen för Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2023

Arbetsförmedlingen förutsätter att de kommuner som vet eller tror att de vill ta del av de statliga medel som finns i Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2023 kommer att skriva avtal med Arbetsförmedlingen så snart som möjligt.

Är det beslutat vilken nivå det ska vara på lönen för jobben?

Nej, anställningarnas omfattning, längd (den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar får högst vara 4 månader) och lön avgörs av respektive kommun som arbetsgivare.

Kan kommunerna använda ett mindre belopp än den tilldelade medelsramen?

Ja, det är möjligt. Medelsramen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar till kommunen anger det maximala belopp som kommunen kan förbruka för Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb.

De medel som har utbetalats 2023 för Jobb för ungdomar till kommunen, utifrån de prognostiserade (uppskattade) kostnader som kommunen angivit för Jobb för ungdomar, och som inte har förbrukats ska återbetalas till Arbetsförmedlingen senast den 15 februari 2024, Bankgiro: 5051-1823, Referens: Återbet. Ungdomsjobb.

Alternativt utbetalar Arbetsförmedlingen ytterligare medel till kommunerna för att täcka kommunernas faktiska kostnader för Jobb för ungdomar.

Hur säkerställer Arbetsförmedlingen att medlen går till nya och inte redan inplanerade jobb?

Det behöver Arbetsförmedlingen inte säkerställa. Det räcker att ansvarig chef på kommunen (på heder och samvete) intygar detta genom att skriva under överenskommelsen.

Hur stor del av anslaget får användas till administrativa kostnader?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står att ”… De av regeringen anslagna medlen till ungdomsjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya ungdomsjobb…”.

Vad inräknas i administrativa kostnader? Är det till exempel möjligt att använda del av administrativa kostnader för att avlöna handledare?

I Statskontorets publikation ”Kostnader för små myndigheter” Dnr 2017/229-5 konstateras att:

”…Det saknas en vedertagen definition av vad administration och administrativa kostnader är för något. Förenklat kan man säga att administrativa kostnader är alla kringkostnader som behövs för att styra och stödja kärnverksamheten inom en myndighet. Kringkostnaderna kan i sin tur omfatta olika typer av kostnader. Allt från kostnaderna för personalen som arbetar med ledning och administration, till inköp av varor och tjänster. …”

Ja det är till exempel möjligt att (tillfälligt) avlöna handledare för att leda/handleda. Arbetsförmedlingen gör ingen skillnad på om dessa administrationskostnader har sitt ursprung i fast anställd personal eller tillfälligt anställd personal. Däremot måste administrationskostnaderna stå i proportion till hur många sommarjobb kommunen tillhandahåller. En kommun som tillhandahåller 1000 sommarjobb har självfallet högre administrationskostnader jämfört med en kommun som tillhandahåller 10 sommarjobb. Arbetsförmedlingen har inte satt någon absolut gräns för hur stor ersättning till kommunen för administrationskostnader får vara i förhållande till den ersättning som rör ersättning för löneutbetalningar till ungdomsjobbarna.

Vad inräknas i administrativa kostnader?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står att ”… De av regeringen anslagna medlen till ungdomsjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya ungdomsjobb…”

När det gäller kostnader för arbetsmaterial, verktyg, skyddsutrustning, skyddsskor, arbetskläder och transporter skall dessa inte bekostas via medel från den statliga satsningen på ungdomsjobb. Däremot kan kostnader för sådant som är att betrakta som förbrukningsmateriel som till exempel munskydd och arbetshandskar bekostas av dessa medel.

Hur ska administrativa kostnader redovisas i Excel-dokumentet med deltagarförteckning och kostnader för satsningen på ungdomsjobb?

Som framgår av det förifyllda exemplet i mallen räknar vi med att kommunerna normalt redovisar en post/en rad för ”Administrativa kostnader”. ”Administrativa kostnader” är aldrig kopplad till någon enskild deltagare. I mallen väljer man kategori per rad som redovisas; ”Administrativa kostnader” eller ”Deltagare”. Alla kommuner har självfallet möjlighet att redovisa ”Administrativa kostnader” på flera rader om detta underlättar deras hantering. Detta gäller sannolikt framförallt de största kommunerna.

Finns det någon mall för Bilaga F5 Verfikation av återbetalning till Arbetsförmedlingen?

Någon mall för bilaga F5 finns inte. Bilaga F5 kan till exempel utgöras av en bild eller screenshot från kommunens ekonomisystem eller bank-applikation.

Bilagan ska innehålla information om: inbetalningsdatum, Arbetsförmedlingens bankgiro 5051-1823, Belopp och Referens: Återbet. Jobb för ungdomar (kommunnamn).