Ungdomsjobb 2022

Projektet Ungdomsjobb 2022 innehåller Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. Projektet ska främst hjälpa ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden till jobb och sommarjobb inom kommunen.

Pengarna ska främst användas som lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del kan användas för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna sommarjobben.

Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av Bilaga C2 – Överenskommelse Ungdomsjobb 2022 Fördelning av medel. 162 av Sveriges kommuner har områden som är socieekonomiskt utsatta, så kallade statistikområden av områdestyp 1 och 2. Därför är det i år bara de här kommunerna som kan ta del av medlen för ungdomsjobb.

Arbetsförmedlingen tog emot regleringsbrevsuppdraget Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar 2022-04-07.

Målgrupp för deltagare ungdomsjobb

Målgruppen för Jobb för ungdomar

Målgruppen är ungdomar, oberoende av ålder, som under 2021 har, eller som under 2022 kommer att avsluta gymnasieskolan. Också ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret faller inom målgruppen.

Målgruppen för Sommarjobb för ungdomar

Målgruppen är ungdomar, oberoende av ålder, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieskolan och ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar eller Sommarjobb för ungdomar får högst vara fyra månader.

Framför allt ska kommunerna vända sig till de ungdomar som kan ha svårt att ordna ett jobb på egen hand.

Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade jobb.

Till skillnad från föregående års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar är medelstilldelningen i år en gemensam medelsram (maximal medelstilldelning) för både Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. Kommunerna beslutar med andra ord själva hur stor del av medelstilldelningen de vill använda till Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb för ungdomar.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Sammanfattning av aktiviteter i processen för Ungdomsjobb 2022

Nedan beskrivs en sammanfattning av de aktiviteter som ska utföras i processen av kommunerna och Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna beskrivs för tio olika datum eller tidsperioder. För en mer detaljerad beskrivning se kapitel 5–14 i dokumentet ”Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2022 för Arbetsförmedlingen och kommunerna”.

Process och arbetsrutin inklusive bilagor för Ungdomsjobb 2022 hittar du under Relaterad information längst ner på sidan.

28 april: Information om medelstilldelning till kommunerna för Ungdomsjobb 2022

Information skickas ut via e-post till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer och samtliga 290 kommuner.

162 av Sveriges kommuner har Regionala statistikområden med områdestyp 1 och/eller 2 och kan därför 2022 ta del av medlen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

Arbetsförmedlingen medverkade dessutom i Sveriges Kommuner och Regioners Webb-sändning den 22 april för att informera om Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar

20 maj: Information och underlag för överenskommelse till kommunerna för Ungdomsjobb 2022

Information skickas ut via e-post till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer och de 162 kommuner som har Regionala statistikområden med områdestyp 1 och/eller 2 och som därmed under 2022 har möjlighet att ta del av medlen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

20 maj – 30 maj: Kommunen mejlar en överenskommelse till Arbetsförmedlingen som returnerar ett underskrivet exemplar.

Kommunen mejlar en överenskommelse med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer som returnerar ett underskrivet exemplar via e-post.

1 maj – 31 december 2022: Period då kommunerna har möjlighet att anordna ungdomsjobb.

Perioden 1 maj – 31 december 2022 gäller för Jobb för ungdomar.

Perioden 1 juni – 31 augusti 2022 gäller för Sommarjobb för ungdomar.

En deltagares anställning inom Ungdomsjobb 2022 får som längst pågå under sammanlagt fyra månader.

15 oktober 2022: Deadline för kommunerna att inlämna slutredovisning för Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar.

Kommunen mejlar en slutredovisning för Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer.

1 oktober – 15 december 2022: Utbetalningar till kommunerna

Utbetalningar till kommunerna utifrån kommunernas slutredovisningar av Sommarjobb för ungdomar prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar

15 februari 2023: Deadline för kommunerna att inlämna slutredovisning för jobb för ungdomar och återbetala ej förbrukade medel till Arbetsförmedlingen.

Kommunen mejlar en slutredovisning för Jobb för ungdomar med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer.

15 februari 2023: Preliminär redovisning till regeringen

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 februari 2023 lämna en preliminär redovisning till regeringen som visar hur kommunerna har använt pengarna gällande Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

14 april 2023: Slutredovisning lämnas till regeringen

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 april 2023 lämna en slutredovisning till regeringen som visar hur kommunerna har använt pengarna gällande Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

Arbetsförmedlingen gör ytterligare utbetalningar

Arbetsförmedlingen gör ytterligare utbetalningar för Jobb för ungdomar till de kommuner vars faktiska kostnader varit större än de betalningar kommunerna mottagit 2022 utifrån sina prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar

Process och arbetsrutin inklusive bilagor för Ungdomsjobb 2022 hittar du under Relaterad information längst ner på sidan.

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb kan kombineras med deltagande i lovskola

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb för ungdomar kan kombineras med deltagande i lovskola som anordnas av skolhuvudmän i enlighet med 10 kap. 23 b § skollagen eller med stöd av statsbidrag i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov.

Medel för sommarjobb för ungdomar får inte användas för att finansiera kommunens kostnader för lovskola.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Vanliga frågor om Ungdomsjobb 2022

Hur ser fördelningen av medel ut till kommunerna?

Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av Bilaga-C2-Överenskommelse Ungdomsjobb 2022 Fördelning av medel.

Pengarna fördelas enligt regeringens direktiv i regleringsbrevet om att endast fördela medel till de 162 kommuner som har regionala statistikområden med områdestyper 1 och/eller 2.

Utdrag från förändringen 2022-04-07 av Arbetsförmedlingens regleringsbrev:

”… Syftet är att förstärka stödet i områden med socioekonomiska utmaningar. Arbetsförmedlingen ska därför fördela medlen till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar enligt Statistiska Centralbyråns och Delegationen mot segregations definition av områdestyper (områdestyp 1–2). Bidraget får lämnas för jobb under 2022 och får som längst pågå under sammanlagt fyra månader. Fördelning av medlen till kommunerna får inte inverka på tillkomsten av redan planerade jobb …”

RegSO - Regionala statistikområden

Den rikstäckande indelningen i Regionala statistikområden gäller från 1 juni 2020 och följer läns- och kommungränserna. RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare. Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. Vanligaste antalet är mellan fem och nio RegSO per kommun.

RegSO - Regionala statistikområden - Områdestyper

Varje Regionalt statistikområde har en av fem områdestyper:

- Områdestyp 1 – Områden med stora socioekonomiska utmaningar

- Områdestyp 2 – Områden med socioekonomiska utmaningar

- Områdestyp 3 – Socioekonomiskt blandade områden

- Områdestyp 4 – Områden med goda socioekonomiska förutsättningar

- Områdestyp 5 – Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar

Till skillnad från 2021 års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar är medelstilldelningen i år en gemensam medelsram (maximal medelstilldelning) för både Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. Kommunerna beslutar med andra ord själva hur stor del av medelstilldelningen de vill använda till Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb för ungdomar.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Vilka ungdomar ska kommunerna vända sig till?

Målgruppen för Sommarjobb

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Målgruppen för Jobb för ungdomar

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 2021 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Följande grupper ingår i målgruppen Jobb för ungdomar (där svaret är ja):

Gäller det dem som avslutat gymnasiet och gått ut med gymnasieexamen?

Ja

Gäller det dem som avslutat gymnasiet och gått ut med studiebevis?

Ja

Gäller det dem som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret

Ja

Gäller det dem som avslutat Komvux eller folkhögskola

Nej

För vilken period gäller satsningen på ungdomsjobb?

Tidsperiod för Jobb för ungdomar

Den tidsperiod då ungdomar kan inneha anställning hos en kommun för Jobb för ungdomar inom projektet Ungdomsjobb 2022 är 1 maj – 31 december 2021.

Tidsperiod för Sommarjobb för ungdomar

Den tidsperiod då ungdomar kan inneha anställning hos en kommun för Sommarjobb för ungdomar inom projektet Ungdomsjobb 2021 är 1 juni till 31 augusti.

Den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och/eller Sommarjobb för ungdomar får högst vara 4 månader.

För vilka jobb gäller satsningen på ungdomsjobb?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag…”.

Kan medel från satsningen på ungdomsjobb användas till redan planerade eller skapade kommunala jobb?

Nej, det är inte möjligt. I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står ”… Tilldelade medel får inte inverka på tillkomsten av redan inplanerade jobb…”.

Kan kommunerna använda satsningen på ungdomsjobb för att låta ungdomar läsa in sina gymnasiebetyg under sommaren eller för att låta ungdomar gå utbildningar eller kurser?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom ungdomsjobb får inte placeras i kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag…”.

Att låta ungdomar gå utbildningar eller kurser under sommaren är inte betrakta som en arbetstagar-/arbetsgivar-relation där kommunen står för den dagliga arbetsledningen så som det beskrivs i avtalet. Syftet med satsningen på ungdomsjobb är att skapa nya jobb och inte att finansiera redan befintliga eller planerade utbildningar eller kurser som till exempel jobbsökarutbildningar. I praktiken skulle detta innebära att kommunen utdelar ett extra studiebidrag/studiestöd vilket normalt inte är en kommunal arbetsuppgift. Sannolikt är detta även i konflikt med likabehandlingsprincipen – hur skulle kommunen kunna motivera att kommunen betalat ut ett extra studiebidrag/studiestöd till endast vissa utvalda kommuninvånare?

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om möjligheten att kombinera sommarjobb och lovskola. Regeringen vill se att så många som möjligt ges möjlighet till både sommarjobb och lovskola, gärna i kombination. Kommunerna uppmanas att tänka kreativt kring hur sommarjobb och lovskola kan kombineras för att ge de unga som behöver det möjlighet att både studera och jobba i sommar.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Kan medel från satsningen på ungdomsjobb användas till konceptet sommarentreprenör?

Nej det är inte möjligt att använda medel från satsningen på ungdomsjobb för att låta ungdomar pröva på att driva företag och samtidigt genomgå utbildning om företagande och entreprenörskap.

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag. …”.

Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i konceptet sommarentreprenörerna eftersom

1.deltagare i konceptet sommarlovsentreprenörerna är att betrakta som (tillfälliga) privata egenföretagare.

2.de genomgår samtidigt en kommunalt finansierad utbildning (ej att betrakta arbetstagare/arbetsgivare relation).

3.i strid med överenskommelsen så står även att det normalt heller inte är kommunen som står för den dagliga arbetsledningen och arbetsplatsen är heller inte är den kommunala verksamheten.

Kan nyanlända eller asylsökande som inte fått fullständigt personnummer anställas genom satsningen på ungdomsjobb?

En grundförutsättning är att personerna som anställs har rätt att arbeta i Sverige. Förutsatt detta och att de i övrigt ingår i målgruppen kan de ta del av satsningen på ungdomsjobb.

Finns något sista datum innan vilket överenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska undertecknas?

Något formellt beslutat sista datum för undertecknande av överenskommelsen Ungdomsjobb 2022 mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen finns inte i dagsläget. Kommunen måste ha en överenskommelse med den lokala arbetsförmedlingsenheten för att medel till kommunen ska kunna betalas ut inom ramen för Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2022 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar).

Arbetsförmedlingen förutsätter att de kommuner som vet eller tror att de vill ta del av de statliga medel som finns i Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2022 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar) kommer att skriva avtal med Arbetsförmedlingen

1.senast under maj månad, det vill säga under samma månad som perioden för Jobb för ungdomar börjar gälla och

2.innan kommunerna börjar rekrytera ungdomar till jobben som omfattas av Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar.

Är det beslutat vilken nivå det ska vara på lönen för jobben?

Nej, anställningarnas omfattning, längd (den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och/eller Sommarjobb för ungdomar får högst vara 4 månader) och lön avgörs av respektive kommun som arbetsgivare.

Kan kommunerna använda ett mindre belopp än den tilldelade medelsramen?

Ja, det är möjligt. Medelsramen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar till kommunen anger det maximala belopp som kommunen kan förbruka för Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb.

De medel som har utbetalats 2022 för Jobb för ungdomar till kommunen, utifrån de prognostiserade (uppskattade) kostnader som kommunen angivit för Jobb för ungdomar, och som inte har förbrukats ska återbetalas till Arbetsförmedlingen senast den 15 februari 2023, Bankgiro: 5051-1823, Referens: Återbet. Ungdomsjobb. Alternativt utbetalar Arbetsförmedlingen ytterligare medel till kommunerna för att täcka kommunernas faktiska kostnader för Jobb för ungdomar.

Hur säkerställer Arbetsförmedlingen att medlen går till nya och inte redan inplanerade jobb?

Det behöver Arbetsförmedlingen inte säkerställa. Det räcker att ansvarig chef på kommunen (på heder och samvete) garanterat/intygat att kommunen garanterar/intygar detta genom att skriva under överenskommelsen.

Hur stor del av anslaget får användas till ”administrativa kostnader”?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står att ”… De av regeringen anslagna medlen till ungdomsjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya ungdomsjobb…”.

Vad inräknas i ”administrativa kostnader”? Är det till exempel möjligt att använda del av ”administrativa kostnader” för att avlöna handledare?

I Statskontorets publikation ”Kostnader för små myndigheter” Dnr 2017/229-5 konstateras att:

”…Det saknas en vedertagen definition av vad administration och administrativa kostnader är för något. Förenklat kan man säga att administrativa kostnader är alla kringkostnader som behövs för att styra och stödja kärnverksamheten inom en myndighet. Kringkostnaderna kan i sin tur omfatta olika typer av kostnader. Allt från kostnaderna för personalen som arbetar med ledning och administration, till inköp av varor och tjänster. …”

Ja det är till exempel möjligt att (tillfälligt) avlöna handledare för att leda/handleda. Arbetsförmedlingen gör ingen skillnad på om dessa administrationskostnader har sitt ursprung i fast anställd personal eller tillfälligt anställd personal. Däremot måste administrationskostnaderna stå i proportion till hur många sommarjobb kommunen tillhandahåller. En kommun som tillhandahåller 1000 sommarjobb har självfallet högre administrationskostnader jämfört med en kommun som tillhandahåller 10 sommarjobb. Arbetsförmedlingen har inte satt någon absolut gräns för hur stor ersättning till kommunen för administrationskostnader får vara i förhållande till den ersättning som rör ersättning för löneutbetalningar till ungdomsjobbarna.

Vad inräknas i administrativa kostnader?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står att ”… De av regeringen anslagna medlen till ungdomsjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya ungdomsjobb…”

När det gäller kostnader för arbetsmaterial, verktyg, skyddsutrustning, skyddsskor, arbetskläder och transporter skall dessa inte bekostas via medel från den statliga satsningen på ungdomsjobb. Däremot kan kostnader för sådant som är att betrakta som förbrukningsmateriel som till exempel munskydd och arbetshandskar bekostas av dessa medel.

Hur ska administrativa kostnader redovisas i Excel-dokumentet med deltagarförteckning och kostnader för satsningen på ungdomsjobb?

Som framgår av det förifyllda exemplet i mallen räknar vi med att kommunerna normalt redovisar en post/en rad för ”Administrativa kostnader”. ”Administrativa kostnader” är aldrig kopplad till någon enskild deltagare. I mallen väljer man kategori per rad som redovisas; ”Administrativa kostnader” eller ”Deltagare”. Alla kommuner har självfallet möjlighet att redovisa ”Administrativa kostnader” på flera rader om detta underlättar deras hantering. Detta gäller sannolikt framförallt de största kommunerna.

Finns det någon mall för Bilaga D5?

Någon mall för bilaga D5 finns inte. Bilaga D5 kan till exempel utgöras av en bild eller screenshot från kommunens ekonomisystem eller bank-applikation.

Bilagan ska innehålla information om: inbetalningsdatum, Arbetsförmedlingens bankgiro 5051-1823, Belopp och Referens: Återbet. Jobb för ungdomar (kommunnamn).

Hur ta fram information om varje deltagares regionala statistikområde och detta statistikområdes områdestyp?

Information om detta finns bilagorna D1 och D3 i fliken ”2. Mallinstruktion” och i dokumentet ”Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2022 för Arbetsförmedlingen och kommuner”.

Utdrag från förändringen 2022-04-07 av Arbetsförmedlingens regleringsbrev: ”

…Av slutredovisningen ska även framgå hur kommunerna har fördelat medlen utifrån olika områdestyper (1–5) avseende socioekonomisk status…”

Utdrag från”Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2022 för Arbetsförmedlingen och kommuner”:

8.2. Deltagares Regionala statistikområden och dessas Områdestyper:

Kommunen ska för varje deltagare utifrån deltagarens bostadsadress hitta och kopiera in information om deltagarens Regionala Statistik Område (REGSO) och Områdestypen för det Regionala Statistik Området (REGSO)

Fält som ska kopieras och fyllas i från fliken 5. Reg stat omr områdestyper: Kommun, Regionala statistikområden, Regionala statistikområden, Områdestyp för RegSO.

8.2.1 Gå in på någon av adress-/kart-tjänsterna på webbsidorna:

hitta.se Länk till annan webbplats.

Mer info Länk till annan webbplats.

Eniro Länk till annan webbplats.

och sök fram deltagarens placering på en karta utifrån deltagarens bostadsadress.

8.2.2 Gå in på:

Segregationsbarometern Länk till annan webbplats.

Ange kommunnamn och leta fram/hitta deltagarens bostads placering på kartan. Skriv ner vilket Regionalt Statistik Område (RegSO) som deltagaren bor i, till exempel, "Rinkeby" i exemplet nedan.

” Geografi

Län: Stockholms län

Kommun: Stockholm

RegSO: Rinkeby "

8.2.3 Gå in i flik 5. Reg stat omr områdestyper och tryck på menyvalen "Start -> Sök och markera" och skriv in namnet på det Regionala Statistik Området till exempel "Rinkeby".

Kopiera (Ctrl + C) de fyra fälten Kommun, Regionala statistikområden, Regionala statistikområden, Områdestyp för RegSO i exemplet "Rinkeby"; Stockholm, Rinkeby, 0180R076, 1

8.2.4 Gå in i flik 1.Kostnader Deltagare och Admin och klistra in (Ctrl + V) värdena för deltagaren (fälten Kommun, Regionala statistikområden, Regionala statistikområden, Områdestyp för RegSO från flik 5. Reg stat omr områdestyper)

ALTERNATIV RUTIN TILL 8 OVAN:

Eftersom myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) ska läggas ner 2022-12-31 är det osäkert om och i sådana fall var webbsidan https://segregationsbarometern.delmos.se kommer att finnas kvar.

Om denna stängs ner använd i stället SCB:s motsvarande karttjänst:

SCB informationspanel - Regionala indelningar RegSO DeSO