Ungdomsjobb 2021

Projektet Ungdomsjobb 2021 har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få ett ungdomsjobb. Det här är en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade satsningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer.

Pengarna ska främst användas som lön för arbete i den kommunala verksamheten där kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del kan användas för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna sommarjobben.

Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av "Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 2021". Pengarna fördelas enligt regeringens direktiv i regleringsbrevet. Detta innebär att hälften av pengarna fördelas med hänsyn till antalet ungdomar i kommunerna som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status, eftersom dessa kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar med starkare socioekonomisk bakgrund. Med socioekonomiskt låg status avses hushåll där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket. Fördelningen av medel utgår från hur många 15-19-åringar som är folkbokförda i kommunen.

Målgrupp för deltagare ungdomsjobb

I dokumentet "Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2021 för kommun" i kapitlet 2.1. Målgrupp framgår vilken målgrupp som gäller för Ungdomsjobb 2021. Framförallt ska kommunerna vända sig till de ungdomar som kan ha svårt att ordna ett jobb på egen hand.

Den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och/eller Sommarjobb får högst vara fyra månader.

Till skillnad från föregående års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb kan i år medel för Jobb för ungdomar ej användas för att finansiera Sommarjobb eller vice versa.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Process och arbetsrutin för Ungdomsjobb 2021

Aktiviteter som skall utföras i processen av kommunerna och Arbetsförmedlingen beskrivs för nio olika datum eller tidsperioder (se kapitel 5 – 13 i dokumentet "Process och arbetsrutin Ungdomsjobb 2021 för kommun, ver 2021-07-16").

7 april: Information om ungdomsjobb publiceras: Information om ungdomsjobb publiceras på Arbetsförmedlingens webb och intranät och skickas samtidigt ut via e-post till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer och samtliga 290 kommuner.

7 april – 30 april: Kommunen e-postar en överenskommelse till Arbetsförmedlingen som returnerar ett underskrivet exemplar. Kommunen e-postar en överenskommelse/utbetalningsunderlag med bilagor till Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschefer som returnerar ett underskrivet exemplar via e-post.

7 april – 31 december 2021: Period då kommunerna har möjlighet att anordna ungdomsjobb. Perioden 7 april – 31 december 2021 gäller för Jobb för ungdomar. Perioden 1 juni – 31 augusti gäller för Sommarjobb.

15 oktober 2021: Deadline för kommunerna att meddela Arbetsförmedlingen vilka belopp som skall utbetalas till kommunen för Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb. Kommunerna inlämnar samtidigt en slutredovisning för Sommarjobb.

1 oktober – 15 december 2021: Utbetalning till kommunen utifrån kommunens slutredovisning av Sommarjobb och redovisning av prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar

15 februari 2022: Deadline för kommunerna att inlämna slutredovisning för jobb för ungdomar och återbetala ej förbrukade medel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kommer att betala ut ytterligare medel till de kommuner som lämnat prognosticerade kostnader som understiger kommunens faktiska kostnader för Jobb för ungdomar

Efter den 15 februari 2022: Arbetsförmedlingen gör ytterligare utbetalningar till de kommuner vars faktiska kostnader varit större än de betalningar kommunerna mottagit 2021 utifrån sina prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar

15 mars 2022: Arbetsförmedlingen ska senast den 15 mars 2022 lämna en preliminär redovisning till regeringen av hur kommunerna har använt pengarna.

17 maj 2022: En slutredovisning ska lämnas till regeringen den 17 maj 2022.

Process och arbetsrutin inklusive bilagor för Ungdomsjobb 2021 hittar du under Relaterad information längst ner på sidan.

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb kan kombineras med deltagande i lovskola

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb kan kombineras med deltagande i lovskola som anordnas av skolhuvudmän i enlighet med 10 kap. 23 b § skollagen eller med stöd av statsbidrag i enlighet med förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov.

Medel för sommarjobb får inte användas för att finansiera kommunens kostnader för lovskola. Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Vanliga frågor och svar om Ungdomsjobb 2021


Hur ser fördelningen av medel ut till kommunerna?

Hur mycket pengar varje kommun kan få framgår av "Bilaga A2 Överenskommelse och utbetalningsunderlag för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 2021". Pengarna fördelas enligt regeringens direktiv i regleringsbrevet om att fördela hälften av pengarna med hänsyn till antalet ungdomar i kommunerna som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status, eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar med starkare socioekonomisk bakgrund.

Med socioekonomiskt låg status avses hushåll där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket.” och utifrån hur många 15-19-åringar som är folkbokförda i kommunen.

För kommuner med flest ungdomar innebär det som mest mer än 16 miljoner kronor för Jobb för ungdomar och mer än 14 miljoner kronor för Sommarjobb. För kommuner med minst antal ungdomar innebär det ca 42 000 kronor för Jobb för ungdomar och ca 37 000 kronor för Sommarjobb

Till skillnad från föregående års satsning på Jobb för ungdomar och Sommarjobb kan i år medel för Jobb för ungdomar ej användas för att finansiera Sommarjobb eller vice versa.

Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Kan kommunerna identifiera den prioriterade målgruppen ungdomar som tillhör hushåll socioekonomisk låg status "där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket." och i sådana fall hur?

Nej, det är i praktiken inte möjligt. Formuleringen "där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket" syftar ursprungligen på den matematiska/statistiska fördelningsalgoritm som regeringen gett oss i uppdrag att använda för att fördela en del av medlen. Denna matematiska/statistiska fördelningsalgoritm ursprungsdata hämtas från SCB sekretessklassade information om landets hushåll.

Vilka individer som tillhör dessa hushåll är omöjligt för kommunerna att veta. Arbetsförmedlingens kommentar i arbetsinstruktionen är därför följande:
”…Kommunen ska i sin återrapportering till Arbetsförmedlingen ange en uppskattning av andelen deltagare med socioekonomisk låg status (%). Regeringen har i regleringsbrevet i detta fall definierat gruppen ungdomar med "socioekonomiskt låg status " som de ungdomar som ingår i hushåll "där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket". Eftersom kommunerna inte kan förväntas ha kännedom om detta måste andelen grunda sig på en uppskattning/kvalificerad gissning….”

Vilka ungdomar ska kommunerna vända sig till?

Målgruppen för Sommarjobb

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Målgruppen för Jobb för ungdomar

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning och ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Följande grupper ingår i målgruppen Jobb för ungdomar (där svaret är ja):

Gäller det dem som avslutat gymnasiet och gått ut med gymnasieexamen?

Ja

Gäller det dem som avslutat gymnasiet och gått ut med studiebevis?

Ja

Gäller det dem som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret

Ja

Gäller det dem som avslutat Komvux eller folkhögskola

Nej

För vilken period gäller satsningen på ungdomsjobb?

Den tidsperiod då ungdomar kan inneha anställning hos en kommun för Jobb för ungdomar inom projektet Ungdomsjobb 2021 är 7 april – 31 december 2021.

Tidsperiod försommarjobb

Den tidsperiod då ungdomar kan inneha anställning hos en kommun för sommarjobb inom projektet Ungdomsjobb 2021 är 1 juni till 31 augusti.

Den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och/eller sommarjobb får högst vara 4 månader.

För vilka jobb gäller satsningen på ungdomsjobb?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag…”.

Kan medel från satsningen på ungdomsjobb användas till redan planerade eller skapade kommunala jobb?

Nej, det är inte möjligt. I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står ”…Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade ungdomsjobb…”.

Kan kommunerna använda satsningen på ungdomsjobb för att låta ungdomar läsa in sina gymnasiebetyg under sommaren eller för att låta ungdomar gå utbildningar eller kurser?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”…kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag…”.

Att låta ungdomar gå utbildningar eller kurser under sommaren är inte betrakta som en arbetstagar-/arbetsgivar-relation där kommunen står för den dagliga arbetsledningen så som det beskrivs i avtalet. Syftet med satsningen på ungdomsjobb är att skapa nya jobb och inte att finansiera redan befintliga eller planerade utbildningar eller kurser som till exempel jobbsökarutbildningar. I praktiken skulle detta innebära att kommunen utdelar ett extra studiebidrag/studiestöd vilket normalt inte är en kommunal arbetsuppgift. Sannolikt är detta även i konflikt med likabehandlingsprincipen – hur skulle kommunen kunna motivera att kommunen betalat ut ett extra studiebidrag/studiestöd till endast vissa utvalda kommuninvånare?

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om möjligheten att kombinera sommarjobb och lovskola. Regeringen vill se att så många som möjligt ges möjlighet till både sommarjobb och lovskola, gärna i kombination. Kommunerna uppmanas att tänka kreativt kring hur sommarjobb och lovskola kan kombineras för att ge de unga som behöver det möjlighet att både studera och jobba i sommar. Ingen lön, finansierad via kommunens statliga medel för jobb för ungdomar och sommarjobb, får utgå till ungdomarna för den tid de deltar i lovskola.

Kan medel från satsningen på ungdomsjobb användas till konceptet sommarentreprenör?

Nej det är inte möjligt att använda medel från satsningen på ungdomsjobb för att låta ungdomar pröva på att driva företag och samtidigt genomgå utbildning om företagande och entreprenörskap.

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna står det att för satsningen på ungdomsjobb gäller att; ”… kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. Arbetsplatsen ska vara i den kommunala verksamheten och uppfylla arbetsmiljölagens krav. Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i kommunala bolag. …”.

Anställda genom satsningen på ungdomsjobb kan inte placeras i konceptet sommarentreprenörerna eftersom

  1. deltagare i konceptet sommarlovsentreprenörerna är att betrakta som (tillfälliga) privata egenföretagare.
  2. de genomgår samtidigt en kommunalt finansierad utbildning (ej att betrakta arbetstagare/arbetsgivare relation).
  3. i strid med överenskommelsen så står även att det normalt heller inte är kommunen som står för den dagliga arbetsledningen och arbetsplatsen är heller inte är den kommunala verksamheten.

Kan nyanlända/asylsökande som inte fått fullständigt personnummer anställas genom satsningen på ungdomsjobb?

En grundförutsättning är att personerna som anställs har rätt att arbeta i Sverige. Förutsatt detta och att de i övrigt ingår i målgruppen kan de ta del av satsningen på ungdomsjobb.

Finns något sista datum innan vilket överenskommelsen mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska undertecknas?

Något formellt beslutat sista datum för undertecknande av överenskommelsen Ungdomsjobb 2021 mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen finns inte i dagsläget. Kommunen måste ha en överenskommelse med den lokala arbetsförmedlingsenheten för att medel till kommunen ska kunna betalas ut inom ramen för Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb).

Arbetsförmedlingen förutsätter att de kommuner som vet eller tror att de vill ta del av de statliga medel som finns i Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb) kommer att skriva avtal med Arbetsförmedlingen

  1. senast under april månad, det vill säga under samma månad som perioden för Jobb för ungdomar börjar gälla och
  2. innan kommunerna börjar rekrytera ungdomar till jobben som omfattas av Jobb för ungdomar och Sommarjobb.

Är det beslutat vilken nivå det ska vara på lönen för jobben?

Nej, anställningarnas omfattning, längd (den sammanlagda anställningstiden för en ungdom inom Jobb för ungdomar och/eller Sommarjobb får högst vara 4 månader) och lön avgörs av respektive kommun som arbetsgivare.

Kan kommunerna använda ett mindre belopp än den tilldelade medelsramen?

Ja, det är möjligt. Medelsramen för Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb till kommunen anger det maximala belopp som kommunen kan förbruka för Jobb för ungdomar respektive Sommarjobb.

De medel som har utbetalats 2021 för Jobb för ungdomar till kommunen, utifrån de prognostiserade kostnader som kommunen angivit för Jobb för ungdomar, och som inte har förbrukats ska återbetalas till Arbetsförmedlingen senast den 15 februari 2022, Bankgiro: 5051-1823, Referens: Återbet. Ungdomsjobb. Alternativt utbetalar Arbetsförmedlingen ytterligare medel till kommunerna för att täcka kommunernas faktiska kostnader för Jobb för ungdomar.

Hur säkerställer Arbetsförmedlingen att medlen går till nya och inte redan inplanerade jobb?

Det behöver Arbetsförmedlingen inte säkerställa. Det räcker att ansvarig chef på kommunen (på heder och samvete) garanterat/intygat att kommunen garanterar/intygar detta genom att skriva under överenskommelsen.

Hur stor del av anslaget får användas till ”administrativa kostnader”?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står att ”De av regeringen anslagna medlen till satsningen på ungdomsjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya jobb”.

Vad inräknas i ”administrativa kostnader”? Är det till exempel möjligt att använda del av ”administrativa kostnader” för att avlöna handledare?

I Statskontorets publikation ”Kostnader för små myndigheter” Dnr 2017/229-5 konstateras att:

”…Det saknas en vedertagen definition av vad administration och administrativa kostnader är för något. Förenklat kan man säga att administrativa kostnader är alla kringkostnader som behövs för att styra och stödja kärnverksamheten inom en myndighet. Kringkostnaderna kan i sin tur omfatta olika typer av kostnader. Allt från kostnaderna för personalen som arbetar med ledning och administration, till inköp av varor och tjänster. …”

Ja det är till exempel möjligt att (tillfälligt) avlöna handledare för att leda/handleda. Arbetsförmedlingen gör ingen skillnad på om dessa administrationskostnader har sitt ursprung i fast anställd personal eller tillfälligt anställd personal. Däremot måste administrationskostnaderna stå i proportion till hur många sommarjobb kommunen tillhandahåller. En kommun som tillhandahåller 1000 sommarjobb har självfallet högre administrationskostnader jämfört med en kommun som tillhandahåller 10 sommarjobb. Arbetsförmedlingen har inte satt någon absolut gräns för hur stor ersättning till kommunen för administrationskostnader får vara i förhållande till den ersättning som rör ersättning för löneutbetalningar till ungdomsjobbarna.

Vad inräknas i ”Administrativa kostnader”? Är det till exempel möjligt att köpa in arbetsmaterial, verktyg, skyddsutrustning, skyddsskor, arbetskläder och transporter för de statliga medlen för satsningen på ungdomsjobb?

I överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen står att ”De av regeringen anslagna medlen till jobben ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya jobb”

När det gäller kostnader för arbetsmaterial, verktyg, skyddsutrustning, skyddsskor, arbetskläder och transporter skall dessa inte bekostas via medel från den statliga satsningen på ungdomsjobb. Däremot kan kostnader för sådant som är att betrakta som förbrukningsmateriel som till exempel munskydd och arbetshandskar bekostas av dessa medel.

Hur ska ”Administrativa kostnader” redovisas i MS Excel-dokumentet med deltagarförteckning och kostnader för satsningen på ungdomsjobb?

Som framgår av det förifyllda exemplet i mallen räknar vi med att kommunerna normalt redovisar en post/en rad för ”Administrativa kostnader”. ”Administrativa kostnader” är aldrig kopplad till någon enskild deltagare. I mallen väljer man kategori per rad som redovisas; ”Administrativa kostnader” eller ”Deltagare”. Alla kommuner har självfallet möjlighet att redovisa ”Administrativa kostnader” på flera rader om detta underlättar deras hantering. Detta gäller sannolikt framförallt de största kommunerna.