Kommundialoger viktigt steg
mot ny struktur för samverkan

Arbetsförmedlingen och landets kommuner utvecklar en ny struktur för samverkan. Under perioden maj till september 2022 bjöd Arbetsförmedlingen in till nya dialoger för att diskutera det fortsatta samarbetet.

Bild från samverkansdialogen 2022

Samverkan behöver utvecklas och förändras

Arbetsmarknadspolitiken förändras. Till exempel utför allt fler leverantörer rustande och matchande insatserna för arbetssökande. Arbetsförmedlingen utvecklar sin digitala service och kommunerna genomgår förändringar i sina uppdrag. Sättet att samverka på behöver utvecklas och förändras.

I oktober 2021 genomförde Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) flera digitala dialoger för att stärka samverkan. Under perioden maj-september 2022 bjöd Arbetsförmedlingen in till ytterligare dialoger med kommunerna. Även denna gång deltog representanter från SKR och Dua.

Nya överenskommelser

Vid dialogerna presenterade Arbetsförmedlingen tillsammans med SKR och Dua ett nytt helhetsgrepp för överenskommelser om samverkan. Under gruppdiskussionerna diskuterade deltagarna fortsatta utvecklingssteg mot bakgrund av den nya strukturen.

– Intresset har varit stort och i stort sett alla landets kommuner har deltagit. Dialogerna har gett värdefull återkoppling på hur modellen kan utvecklas och vilka stöd som behövs för att samverkan ska fungera, säger Emil Johansson på Arbetsförmedlingen.

Dessutom lyftes både utmaningar och framtida behov. Exempel på det var resursfrågor och behov av tydliggöranden om vilka samarbeten som är möjliga mellan kommuner och leverantörer.

Runtom i landet pågår nu arbeten med att utveckla och teckna överenskommelser. Ett arbete som kommer att kräva fortsatt utveckling i form av stöd och lösningar för gemensamt lärande. Överenskommelserna kommer efterhand att publiceras på arbetsförmedlingen.se

Relaterad information

Samverkansdialoger 2021