Förändrat läge på arbetsmarknaden

Publicerad: 2022-11-07

Arbetslösheten kommer att öka under 2023 men bristen på personal i många branscher väntas bestå. Det visar Arbetsförmedlingens nya bedömning, som nyligen diskuterades i ett kunskapsseminarium med arbetsmarknadsexperterna Anders Ljungberg och Marcus Löwing.

Då det är svårt att hitta rätt kompetens i en del branscher kan arbetsgivare vara mindre benägna att göra sig av med personal trots en nedgång, tror arbetsförmedlingens experter.

Då det är svårt att hitta rätt kompetens i en del branscher kan arbetsgivare vara mindre benägna att göra sig av med personal trots en nedgång, tror arbetsförmedlingens experter.

Ökande inflation, stigande räntor och skenande elpriser tillsammans med en osäker omvärld pekar på en kommande lågkonjunktur. För att ge en uppdaterad bild av läget har Arbetsförmedlingen gjort en ny bedömning. Sämre tider väntas men arbetsmarknaden har också haft en stark utveckling efter pandemin och den trenden har inte helt klingat av ännu.

– Arbetsmarknaden har visat sig väldigt stark och motståndskraftig det är ett gott betyg som vi tar med oss när vi går in i en lågkonjunktur, det finns fortfarande en stark efterfrågan på arbetskraft, säger Anders Ljungberg, enhetschef på analysavdelningen.

Mildrande effekt

Den negativa utvecklingen väntas komma lite längre fram. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten succesivt kommer att öka efter årsskiftet och bestå fram tills den når sin kulmen under första halvan av 2024. Då uppskattas ungefär 360 000 vara utan jobb. Men parallellt väntas många arbetsgivare ha fortsatt svårt att hitta personal. Det kan ha en mildrande effekt på antalet som förlorar jobbet under krisen, menar arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing:

– Många arbetsgivare har haft svårt att hitta arbetskraft och det kan göra att man är benägen att hålla kvar den personal man har om det är möjligt men vi ser ändå att det framöver finns en risk för färre nyanställningar.

Se vårt kunskapsseminarium om det nya läget

Hushållen anpassar sig

De branscher som Arbetsförmedlingen bedömer arbetstillfällen kommer att dras in är främst inom resor, restaurang och handel.

Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning

– Vi har hög inflation och när räntor påverkar hushållens köpkraft behöver de anpassa sig och drar in på restaurang och resor och skjuter fram en del investeringar framåt i tiden, till exempel elektronik och möbler, säger Anders Ljungberg.

De som först drabbas är framför allt unga eftersom de återfinns i branscher som väntas peka nedåt i lågkonjunkturen. Utbildning är ett smart sätt för unga att övervintra krisen och komma ut stärkta när det vänder. Även om långtidsarbetslösheten minskat något under året väntas den öka när lågkonjunkturen får fäste.

– Det krävs en kedja av insatser, utbildningar praktik subventionerade anställningar, konstaterar Anders Ljungberg.

Varierad bild

Arbetsförmedlingens analytiker pekar på att lågkonjunkturen varierar en del i olika delar av landet.

– Inflationen drabbar oss alla, höga energipriser slår lite olika i olika elområden. Samtidigt har vi i norra Sverige en god arbetsmarknad med många stora företagsetableringar som skapar många jobb och även ger ringar på vattnet för fler aktörer, säger Anders Ljungberg.

Många faktorer spelar in i hur lågkonjunkturen vilket gör utvecklingen framåt svårbedömd.

– Utvecklingen hänger i hög grad ihop med den pågående energikrisen i Europa samt hur snabbt världens riksbanker lyckas bekämpa den höga inflationen, säger Anders Ljungberg.

Arbetförmedlingens konjunktur- och arbetslöshetsbedömning