Hög efterfrågan och rekordstora anställningsplaner

Publicerad: 2022-06-14

Situationen på arbetsmarknaden har förbättrats med ökad efterfrågan på företagens varor och tjänster och rekordstora anställningsplaner. Men samtidigt saknar en växande andel av de arbetslösa de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Här kan du se framtidsutsikterna för just din bransch.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2022

I Arbetsförmedlingens nya rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022 framgår att 45 procent av företagen räknar med en starkare efterfrågeutveckling under det kommande halvåret, jämfört med 38 procent våren 2021. Efterfrågan väntas blir särskilt stark bland verksamheter inom hotell och restaurang, information och kommunikation, samt även personliga och kulturella tjänster. Risken är dock stor att de höga förväntningarna hos företagen inte kan infrias med tanke på inflationens inverkan på hushållens ekonomi och den generella utvecklingen inom svensk ekonomi framöver.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator våren 2022

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator pekar nu på en ökad efterfrågan av varor och tjänster.

Rekordstora anställningsplaner

I takt med att efterfrågan på både varor, tjänster och arbetskraft har återhämtat sig i under pandemin har arbetsgivarna successivt börjat återanställa personal. Arbetsförmedlingens enkätundersökning visar att en majoritet av näringsgrenar inom näringslivet rapporterar att man denna vår har fler anställda än för ett år sedan.

Uppgången i antalet anställda är särskilt tydlig inom hotell och restaurang – en näringsgren som drabbades extra hårt av pandemin – samt inom information och kommunikation. Även inhyrd personal har ökat bland de privata arbetsställena jämfört med för ett år sedan, och särskilt mycket inom industrin.

Anställningsplanerna på ett års sikt ligger denna vår på en tydlig nivå över det historiska genomsnittet. Nettotalet över arbetsställen som planerar att utöka sin personalstyrka uppgick till 49 vilket innebär en toppnotering.

Webb-tv: Kunskapsseminarium - Arbetsmarknadsutsikterna

Färre kan ta de lediga jobben

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen bedömningen att arbetslösheten kommer att fortsätta minska under prognosperioden som sträcker sig fram till och med 2023, dock i en avtagande takt. Det beror dels på en avmattning i konjunkturen, dels på att en växande andel inskrivna arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Det är färre som kan ta de lediga jobben samtidigt som efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt stor. Bristen på kompetens är den främsta anledningen till att utvecklingen på arbetsmarknaden och ekonomin i Sverige hämmas, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läget inom jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruket allt viktigare för beredskapen

I spår av krisen i Ukraina blir allt fler medvetna om betydelsen av självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige. De höjda priserna mot konsument kommer dock inte producenterna till del då de tas ut av handeln och transportföretagen. Trots ökade priser på livsmedel ökar inte lönsamheten hos livsmedelsproducenterna. Ökade intäkter tas ut av ökade priser på insatsvaror som utsäde, gödning, drivmedel och maskinkostnader. De ökade stöden från staten räcker inte heller för att öka lönsamheten utan täcker bara upp för delar av kostnadsökningarna.

Företagen inom jord- och skog har länge upplevt brist på kompetens. När nu flödet av inströmning av utländsk arbetskraft har minskat har den upplevda bristen hos företagen inom näringen nått de högsta nivåerna sedan mätningen började. Det påverkar både produktionen och lönsamheten negativt. Sveriges självförsörjningsgrad kan alltså inte öka inom prognosperioden, trots ökat statligt stöd.

Mer information om rekryteringsbehoven och det ekonomiska läget inom jord- och skogsbruk hittar du i våra rapporter:

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022

Regionala utsikter våren 2022

Läget i industrin

Rekordstarka efterfrågeförväntningar inom industrin

I Arbetsförmedlingens enkätundersökning har industriarbetsgivarnas förväntningar på efterfrågan ökat successivt efter det dramatiska fallet våren 2020. I den senaste mätningen som gjordes våren 2022 har förväntningarna stärkts ytterligare till en nivå som visar på en nivå som är mycket starkare än normalt. En stark utveckling av orderingången både på hemma- och på exportmarknaden liksom optimistiska anställningsplaner har bidragit till den positiva utvecklingen. Företagens produktion bedöms dock även i fortsättningen att begränsas av utbudsstörningar i form av materialbrist, höga fraktpriser och logistikproblem.

Från och med det tredje kvartalet 2021 har sysselsättningstillväxten varit positiv. Under det första kvartalet i år var knappt 534 000 anställda inom tillverkningsindustrin, vilket motsvarar 16 procent av alla anställda inom näringslivet. Antalet anställda ökade sammantaget med drygt 20 000 personer jämfört med samma kvartal året innan, och är nu på samma nivå som motsvarande kvartal 2019. Återhämtningen/utvecklingen varierar mellan olika delar inom tillverkningsindustrin.

Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen inom industrin fortsätter att öka under prognosperioden. Utvecklingen i omvärlden, tillgången på insatsvaror och arbetskraft med efterfrågade kompetenser kommer dock att vara avgörande för den fortsatta tillväxten framöver.

Mer information om rekryteringsbehoven och det ekonomiska läget i industrin hittar du i våra rapporter:

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022

Regionala utsikter våren 2022

Läget i byggsektorn

Över hälften av byggarbetsgivarna har upplevt brist på arbetskraft

Bostadsbyggandet tog fart under andra halvåret 2020 och under helåret 2021 påbörjades närmare 64 000 nya bostäder enligt den preliminära statistiken från SCB. Det är en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Under det inledande kvartalet 2022 minskade dock byggtakten och antalet nybyggda bostäder var 13 procent färre än motsvarande kvartal förra året. Även antalet bygglov har haft en positiv utveckling hittills. Stigande materialpriser, leveransstörningar, höjda räntor och inflation kan dock komma att påverka byggverksamhet negativt under prognosperioden.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator, som beskriver arbetsgivarnas förväntade efterfrågan på varor och tjänster de kommande sex månaderna, har stigit successivt efter det stora fallet under 2020. I den senaste undersökningen, våren 2022, har förväntningarna hos arbetsgivarna inom bygg ökat ytterligare jämfört med i höstas till en nivå över det historiska genomsnittet.

I Arbetsförmedlingens enkätundersökning i höstas redovisade arbetsgivarna inom byggverksamhet att antalet anställda hade återhämtats efter pandemin. I den senaste undersökningen uppger arbetsgivarna att de har ökat antalet anställda jämfört med för ett år sedan. Arbetsgivarna är även optimistiska angående anställningsplanerna för det kommande året, även om andelen som planerar för personalökningar är lägre än i höstas. Samtidigt har över hälften (52 procent) av byggarbetsgivarna i Arbetsförmedlingens undersökning upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, jämfört med 38 procent för ett år sedan. Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen inom byggverksamheten kommer att fortsätta växa under prognosperioden.

Mer information om rekryteringsbehoven och det ekonomiska läget inom byggsektorn hittar du i våra rapporter:

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022

Regionala utsikter våren 2022

Läget i privat tjänstesektor

Optimism inom den privata tjänstesektorn

I den senaste mätningen, våren 2022 redovisar arbetsgivarna en växande optimism inom samtliga delbranscher. Uppgången väntas bli särskilt stark inom hotell och restaurang, information och kommunikation samt inom personliga och kulturella tjänster.

Närmare hälften av arbetsgivarna, 47 procent, planerar för att utöka sin personalstyrka. Mest positiva är arbetsgivarna inom hotell- och restaurangverksamhet. Även arbetsgivarna inom information och kommunikation planerar för att utöka personalstyrkan.

Arbetsgivarna inom handeln redovisar en ökning av antalet anställda jämfört med för ett år sedan. Även för det kommande året är arbetsgivarna inom handeln optimistiska om rekryteringsplanerna.

Delar av privata tjänstesektorn kommer sannolikt att vara fortsatt påverkade av konsekvenserna av pandemin, som exempelvis besöksnäringen och delar av handeln. Inom andra delbranscher, där utsikterna är mer optimistiska, kan tillväxten hämmas på grund av brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser, exempelvis verksamheter inom information och kommunikation.

Mer information om rekryteringsbehoven och det ekonomiska läget inom privat tjänstesektor hittar du i våra rapporter:

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022

Regionala utsikter våren 2022

Läget i offentlig tjänstesektor

Bristen på arbetskraft ökar igen inom offentlig tjänstesektor

I Arbetsförmedlingens enkätundersökning våren 2022 redovisar arbetsgivarna inom de offentliga verksamheterna en ökning av antalet anställda jämfört med ett år tidigare. För det kommande året planerar de offentliga arbetsgivarna sammantaget för fortsatta ökningar av antalet anställda.

Bristen på arbetskraft inom de offentliga verksamheterna har ökat i Arbetsförmedlingens undersökning våren 2022 och hösten 2021. Det är ett trendbrott efter att ha minskat under en tid. Liksom tidigare är bristen mest påtaglig inom regionerna. Det är dock inom staten och kommunerna som den upplevda bristen på arbetskraft vid rekrytering har stigit mest och är nu nära samma nivåer som regionerna länge har redovisat.

Den höga inflationen och prisökningarna sätter press på de offentliga verksamheterna framöver. Dels med ökade pensionskostnader dels med ökade kostnader i verksamheterna både vad gäller varor och förväntade löneökningar.

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka svagt inom offentlig sektor under prognosperioden. Tillgången på arbetskraft med efterfrågade kompetenser kommer dock bli avgörande för sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden.

Mer information om rekryteringsbehoven och det ekonomiska läget inom offentlig tjänstesektor hittar du i våra rapporter:

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022

Regionala utsikter våren 2022