Rådgivning inom rehabilitering

Våra specialister arbetar med rehabiliteringsfrågor för arbetssökande, anställda och arbetsgivare. Har du en anställd som har en begränsad arbetsförmåga eller på annat sätt behöver stöd för att klara sina arbetsuppgifter kan du få hjälp av oss.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Har personen en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan kan en arbetsterapeut eller sjukgymnast ge stöd och råd vilka anpassningar som kan göras i arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det kan handla om alternativa arbetssätt, eller arbetshjälpmedel underlättar för den anställda.

Psykologer

Våra psykologer kan ge olika former av stöd och vägledning. De informerar om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka arbetsförmågan, samt vilka anpassningar som underlättar.

Socialkonsulenter

Har den anställda sociala svårigheter som gör det svårt för hen att sköta arbetet kan en socialkonsulent ge stöd och råd. Socialkonsulenten stöttar i sociala och socialrättsliga frågor och hjälper personen att kontakta externa aktörer och myndigheter.

Audionom och specialpedagog med inriktning hörsel

Har personen en hörselnedsättning eller annan hörselproblematik kan en audionom hjälpa till att se över både arbetssituation och arbetsmiljö, och ge förslag på åtgärder som kan underlätta i arbetet.

Synspecialist

Har den anställda en synnedsättning kan en synspecialist se över hur arbetssituationen kan anpassas och vilka tekniska lösningar som underlättar i arbetet.

Dövkonsulent

En dövkonsulent fungerar som en länk mellan dig och den anställda och hjälper till att hitta lösningar för just er arbetsplats. Det kan till exempel handla om att använda en teckenspråkstolk eller att anpassa lokalerna.