Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Du kan få ekonomiskt bidrag om du har en anställd som behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. Du kan också få bidrag till inläsning på ljudmedier av facklitteratur i samband med en utbildning inom företaget.

Vad är bidrag till litteratur och tolk?

Du kan få bidrag om du har en anställd med nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning och som har behov av tolkning/inläsning av litteratur. Bidraget ska hjälpa personen att stärka sin ställning i arbetslivet och kan ges vid utbildning, seminarier, konferenser och studiebesök som är viktiga för personens arbete.

När du använder egen personal för tolkuppdraget måste du lämna in ett underlag som visar för Arbetsförmedlingen vilken lönekostnad före skatt du har för den person som utfört tolkningen (timlön+den lagstadgade arbetsgivaravgiften).

Vem kan du få bidraget för?

Personen som bidraget gäller ska:

  • vara anställd
  • vara inskriven eller skrivas in på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet
  • ha en dokumenterad funktionsnedsättning som medför behov av tolkning/inläsning av facklitteratur på ljudmedier i samband med utbildning som är viktig för personens arbete.

Hur mycket är bidraget?

Du kan få bidrag med upp till 150 000 kronor per år och anställd. Med ett år menar vi här en sammanhängande period av 365 dagar och inför varje nytt beslut summerar vi de bidrag som du beviljats under föregående 365 dagar. Det beräknade maxbelopp du angivit i ansökan ligger till grund för beslutet.

Du får inte bidrag för momsen om ditt företag är momsredovisningsskyldigt. Vi betalar inte för kostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning.

Mer information om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

I faktabladet finns allt du behöver veta om bidraget.

Faktablad om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning Pdf, 127 kB. (Pdf, 127 kB)

Så här går det till

1. Skicka en ansökan

Fyll i ansökningsblanketten för bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning. Vi rekommenderar att du tar in offert från tolk-/inläsningsföretag för att kunna uppge beräknad kostnad på din ansökan.

Blankett för ansökan om bidrag till litteratur och tolk

2. Vi gör en bedömning

Du ska lämna in ansökan om bidraget i så god tid som möjligt för att vi ska hinna fatta beslut innan utbildningen äger rum. Du måste alltid räkna med viss handläggningstid och att vi kan behöva kontakta dig för kompletterande frågor.

3. Beslut

Innan vi tar ett beslut gör vi en kontroll av att alla villkor för bidraget är uppfyllda och därefter tar vi beslut. Du får ett beslutsmeddelande per post med information om hur utbetalningen går till. Läs mer om hur kontrollen inför beslutet går till.

Faktablad om kontroll inför beslut om anvisning Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)