Extratjänst – när du vill anställa inom offentlig verksamhet eller ideell sektor

Jobbar du inom offentlig verksamhet eller en ideell förening? Har du utrymme för att anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid? Då kan extratjänst vara aktuellt.

Loading...

För arbetsgivare inom

  • hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg vars verksamhet är offentligt finansierad och bedrivs i privat eller offentlig regi.
  • kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.
  • kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativt till låg avgift. Verksamheten får inte främst finansieras genom kommersiella intäkter.
  • ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar registrerade trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

Anställ den som

  • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
  • är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Om anställningen

  • Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar.
  • Den gäller för anställningar på heltid och deltid.

Maxtiden förlängs 12 månader den 1 maj

Extratjänster kan förlängas i upp till 36 månader från den 1 maj. Tidigare var maxtiden 24 månader. Förlängningen gäller 12 månader i taget. Personer som tidigare haft en extratjänst upp till 24 månader kan ta del av stödet upp till 36 månader om de fortfarande tillhör målgruppen. Förlängningen är tillfällig och gäller till och med 31 december 2020.

Mer information

Faktablad om extratjänst (pdf, 301 kB)

Kontroll inför beslut om anvisning (pdf, 161 kB)