Nu ljusnar det på arbetsmarknaden

Publicerad: 24 juni 2021

Allt fler arbetsgivare planerar att anställa det närmaste året och förväntar sig ökad efterfrågan på deras varor och tjänster.
– Utsikterna på arbetsmarknaden ser ljusare ut, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Vård, bygg, restaurang och industri är branscher som det pekar uppåt för.

Det går kraftigt framåt inom till exempel vård, bygg, restaurang och industri där rekryteringsbehoven och framtidstron är stark.

Så utvecklas arbetsmarknaden i din bransch

Läget i industrin

Återhämtningen fortsätter inom industrin

Anställningsplanerna bland industriarbetsgivarna i Arbetsförmedlingens undersökning våren 2021 har blivit mer optimistiska jämfört med de två senaste mätningarna. Närmare hälften av arbetsgivarna planerar att utöka sin personalstyrka på ett år sikt, att jämföra med 25 procent för ett år sedan.

Industriarbetsgivarna har optimistiska anställningsplaner även på två års sikt. Det innebär att en stabil återhämtning av antalet anställda väntas under prognosperioden.

En femtedel av arbetsgivarna inom industrin har upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret i Arbetsförmedlingens undersökning. Detta kan jämföras med att drygt en tredjedel av industriarbetsgivarna uppgav brist på arbetskraft i varje mätning mellan 2017-2019.

Utvecklingen i omvärlden, tillgången på insatsvaror och arbetskraft med efterfrågade kompetenser kommer att bli avgörande för den fortsatta återhämtningen för industrin framöver.
Pandemin har samtidigt bidragit till att en del av industriföretagen har tidigarelagt redan planerade strukturella förändringar.

Mer information om rekryteringsbehovet och det ekonomiska läget för industrin hittar du i vår rapport Arbetsmarknadsutsikter 2021 (länk)

Läget i byggsektorn

Positiva anställningsplaner bland byggföretagen

Byggverksamheten har klarat sig relativt väl under pandemin, främst tack vare att investeringarna i bostäder och offentliga anläggningar har ökat.

Närmare 37 procent av byggarbetsgivarna i Arbetsförmedlingens undersökning har upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, jämfört med 33 procent för ett år sedan. Arbetsförmedlingen bedömer nu att sysselsättningen inom byggverksamheten kan återhämtas under 2021 och därefter fortsätta att öka under 2022.

Arbetsgivarnas anställningsplaner tyder på att krisen kan ha skapat ett uppdämt byggbehov. Byggföretagen inom såväl bostadsbyggande, anläggningsverksamhet som specialiserad byggverksamhet uppger att sysselsättningstappet kan återhämtas under det kommande året.

Även på två års sikt redovisar byggarbetsgivarna positiva anställningsplaner i Arbetsförmedlingens undersökning.

Mer information om rekryteringsbehovet och det ekonomiska läget för offentlig tjänstesektor hittar du i vår rapport Arbetsmarknadsutsikter 2021

Läget i privat tjänstesektor

Ljusare utsikter för privata tjänstesektorn – uppåt för internet- och detalhandeln och långsam återhämtning för hotell- och restaurang

I Arbetsförmedlingens undersökning redovisar arbetsgivarna inom den privata tjänstesektorn de klart största personalneddragningarna det senaste året. Samtidigt är det också de som planerar för en stark återhämtning det kommande året. Men anställningsplanerna skiljer sig åt mellan olika delbranscher.

Inom hotell- och restaurangverksamhet rapporterar arbetsgivarna om kraftiga minskningar av antalet anställda jämfört med för ett år sedan. På ett och två års sikt planerar arbetsgivarna för tydliga personalförstärkningar. Trots det bedöms antalet anställda inom hotell- och restaurangverksamhet ändå vara lägre under 2022 än innan krisen.

Inom handeln redovisar arbetsgivarna en liten ökning av antalet anställda jämfört med för ett år sedan. Det är dock stora skillnader i branschen. Detaljhandeln har utvecklats positivt samtidigt som exempelvis handel med motorfordon uppvisar en minskad personalstyrka jämfört med för ett år sedan. För det kommande året är anställningsplanerna inom handeln mer optimistiska. Framförallt har arbetsgivare inom detaljhandeln expansiva anställningsplaner på två års sikt.

Företagen inom internethandel uppger att både utfall och förväntningar på antalet anställda är på de högsta nivåerna sedan mätningarna infördes för delbranschen i början av år 2000.

Inom finansiell verksamhet och företagstjänster varierar svaren något i Arbetsförmedlingens undersökning. Antalet anställda har sammantaget minskat jämfört med för ett år sedan. Samtidigt bedömer arbetsgivarna att en återhämtning kan ske det närmaste året. Konsulttjänster inom arkitektur, teknik och mot företag redovisar stora sysselsättningsminskningar det senaste året. Men anställningsplanerna inom dessa verksamheter är däremot tydligt positiva både på ett och två års sikt

Inom information och kommunikation har utvecklingen varit positiv. Antalet anställda har ökat tydligt varje kvartal sedan andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Under det första kvartalet 2021 ökade antalet anställda med närmare 7 000 personer, motsvarande 3 procent. Nästan hela ökningen kom från programmering och datakonsultverksamhet.

Mer information om rekryteringsbehovet och det ekonomiska läget för privata tjänstesektor hittar du i vår rapport Arbetsmarknadsutsikter 2021

Läget i offentlig tjänstesektor

Fler behöver anställas inom skola, omsorg och vård

I Arbetsförmedlingens undersökning våren 2021 redovisar arbetsgivarna inom de offentliga verksamheterna en ökning av antalet anställda jämfört med ett år tidigare. Det är framför allt arbetsgivare inom offentlig förvaltning samt inom hälso- och sjukvård som rapporterar om ökningar av personalstyrkorna.

Samtidigt uppger arbetsgivare inom öppna sociala insatser för äldre och funktionsnedsatta att antalet anställda har minskat det senaste året. För det kommande året planerar de offentliga arbetsgivarna för fortsatta ökningar av antalet anställda.

Undersökningen visar också att de offentliga arbetsgivarna planerar för fortsatta minskningar av andelen inhyrd personal inom verksamheterna det kommande året.

Mer information om rekryteringsbehovet och det ekonomiska läget för offentlig tjänstesektor hittar du i vår rapport Arbetsmarknadsutsikter 2021

Pandemin sköljde in över Sverige och lamslog svensk ekonomi och stora delar av arbetsmarknaden i början av förra året. Kraftigt minskad konsumtion och restriktioner ledde till varsel, korttidspermitteringar och uppsägningar inom otaliga branscher. Men nu efter ett och ett halvt års mörker finns ljus i tunneln, visar färska siffror från Arbetsförmedlingen. Det går kraftigt framåt inom till exempel bygg, industri, IT och många offentliga verksamheter där rekryteringsbehoven och framtidstron är stark. Och det ser ut att kunna lossna på fler håll.

Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

– Återhämtningen för olika näringsgrenar är ojämn. Exempelvis har det gått bra för industrin under de senaste månaderna. Samtidigt påverkas delar av den privata tjänstesektorn till exempel hotell- och restaurang, delar av handeln men också kultur- och sportevenemang, fortfarande av restriktioner. Men detta är branscher som har potential att komma tillbaka snabbt i takt med att restriktioner lättas, säger Annika Sundén.

Tydlig vändning

Arbetsmarknaden har börjat återhämta sig inom allt fler områden trots att pandemin fortfarande är ett faktum. Tecken på det är till exempel att antalet varsel har minskat drastiskt. Fram till och med maj i år hade drygt 14 000 personer varslats om uppsägning under 2021. Siffrorna för samma period under förra året då det var 84 000 personer som varslades om uppsägning. I Arbetsförmedlingens efterfrågeundersökning ser många arbetsgivare ljusare på framtiden. 38 procent av arbetsgivarna svarade att efterfrågan på deras varor och tjänster bedöms öka de kommande sex månaderna, vilket kan jämföras med 16 procent för ett år sedan. Och i linje med ökad efterfrågan ökar också anställningsplanerna hos arbetsgivarna, visar undersökningen. Förändringar åt det ljusare hållet går också att se nyanmälda platser i Platsbanken. Fram till och med maj i registrerades nära 526 000 nyanmälda lediga platser. Det kan jämföras med 490 000 samma period året innan. Men även om arbetslösheten väntas vara fortsatt hög kan det finnas många utmaningar för dem som behöver rekrytera, menar Annika Sundén:

– Det är troligt att arbetsgivare kommer att uppleva en ökad brist på efterfrågade kompetenser trots att arbetslösheten fortfarande är hög. Det gäller exempelvis för vård och omsorg, men även teknik, data och IT.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator pekar nu på en ökad efterfrågan av varor och tjänster.

Arbetsförmedlingens efterfrågeindikator pekar nu på en ökad efterfrågan av varor och tjänster.

Hur ska företag i ”heta” branscher agera för att klara sin kompetensförsörjning?

– För vissa arbetsgivare handlar det om att förbättra arbetsvillkoren för att kunna behålla befintlig personal och för att kunna attrahera fler personer till utbildningar kopplade till bristyrken.

Och de arbetsgivare som det ännu inte har vänt för – hur kan de tänka och agera?

– Regeringens stöd till företag för är förlängda till 30 september och de syftar till att hjälpa företag som drabbas av restriktionerna att klara sig igenom krisen.

Strukturomvandling

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling mot allt mer digitalisering och automatisering. Utvecklingen påskyndades av pandemin och det innebär exempelvis att vissa jobb som försvunnit inte kommer tillbaka, samtidigt skapas det nya jobb med andra och i vissa fall högre kompetenskrav. Det kan också handla om att arbetsuppgifter ändrat karaktär.

– Det är viktigt att arbetsgivare skapar förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling, så att de anställdas kvalifikationer kan möta de nya krav som följer av strukturomvandlingen.

Anställningsbehoven ökar. Hur kan Arbetsförmedlingen underlätta matchningen till jobb?

– Arbetsmarknaden börjar komma igång och allt fler arbetslösa får jobb efter ett par månader. Här stöttar Arbetsförmedlingen framför allt genom våra olika digitala tjänster till arbetssökande och arbetsgivare. För arbetslösa som saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar är en viktig uppgift för Arbetsförmedlingen att motivera till utbildning.

Läs rapporten Arbetsmarknadsutsikter 2021