Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen

Återrapportering till regeringen

Den 9 maj 2019 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att genomföra vissa förberedelser, löpande bistå Regeringskansliet och särskilt analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av myndigheten, dnr A2019/00923/A.

Av uppdraget framgår att Arbetsförmedlingen fortlöpande ska hålla Arbetsmarknadsdepartementet informerat om uppdragets genomförande och löpande bistå Regeringskansliet. I denna rapport slutredovisas den del av uppdraget som avser att analysera vissa grundläggande förutsättningar för reformeringen. I enlighet med vad som anges i uppdraget har Arbetsförmedlingen under arbetet fört dialog med andra berörda aktörer.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetet med analyserna har samordnats av Arbetsförmedlingens ledningsstab och genomförts med hjälp av arbetsgrupper bestående av sakkunniga från olika delar av myndigheten. Uppdragsledare har varit Joel Phalén, som också är föredragande i ärendet.