Frågor och svar om coronaviruset

UPPDATERAD 3 juli 15.50

Informationen på den här sidan gäller generellt för alla upphandlade tjänster hos fristående aktörer.

Hur länge ska arbetsmarknadstjänster bedrivas via distanslösningar? (Uppdaterad 3 juli)

Arbetsförmedlingen har förlängt tidsgränsen till den 31 december 2020 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Om det sker förändringar i regeringens och/eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distanslösningar, kan leverantörer av arbetsmarknadstjänster välja att antingen återgå till leveranssättet som var före pandemin eller fortsätta med distanslösningar fram till senast den 31 december.

Ytterligare information kommer att sändas ut till Arbetsförmedlingens registrerade kontaktpersoner hos leverantörer med avtal

Hur ska vi förhålla oss till regeringens rekommendation om att all vuxenundervisning ska genomföras på distans?

Arbetsförmedlingen rekommenderar att alla externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar så långt det är möjligt bedrivs via distanslösningar. Du som leverantör uppmanas att omgående förbereda och ställa om verksamheten. Du behöver dokumentera hur du på en övergripande nivå tänker genomföra omställningen då Arbetsförmedlingen kommer att begära in den dokumentationen.

Ytterligare information har sänts ut till Arbetsförmedlingens registrerade kontaktpersoner hos leverantörer med avtal.

Hur gör vi om en deltagare har sjukdomssymptom?

Om deltagaren har coronaliknande symtom ska hen sjukanmäla sig. Du skickar en avvikelserapport om frånvaro som vanligt.

Får en deltagare ersättning vid aktiviteter på distans?

Så länge en deltagare har beslut om deltagande i program gäller samma villkor för ersättning även om deltagaren utför uppgifter på distans.

Får en deltagare ersättning vid sjukskrivning?

Ersättning till deltagare som är sjukanmälda hanteras av Försäkringskassan.

Försäkringskassan

Får jag som leverantör ersättning i samtliga fall och situationer där jag följer Arbetsförmedlingens rekommendation med att ha deltagare på distans som är försedd med uppgifter och aktiviteter?

Ja, ersättning utgår till dig som leverantör.
Det är viktigt att deltagarens arbete följs upp löpande under tiden.

Hur sker uppföljning och kontroll vid distansverksamhet?

Arbetsförmedlingen kommer att följa upp distansverksamheten på samma sätt som före utbrottet av covid-19 och bedömer att den befintliga uppföljningsmodellen går att tillämpa även under rådande omständigheter.

Arbetsförmedlingen kommer att ta hänsyn till den särskilda situation som covid-19 innebär och de pragmatiska lösningar som leverantörerna har genomfört med anledning av detta.

Leverantörerna ska kunna visa att hänsyn tagits till ingångna avtal och syftet med den verksamhet som avtalats samt att de haft den enskilde deltagarens bästa för ögonen och att leverantören utifrån dessa kriterier utformat den bästa lösningen.